Danışmanlık Hizmet Alım İşi – Yeterlik Kriteri Olarak Mesleki Deneyim

Karar Tarihi         : 01.07.2020

Karar No              : 2020/UH.I-1156

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/151205 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri Raylı Sistem 5.Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı Yapım İşinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından 30.06.2020 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kayseri Raylı Sistem 5.Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı Yapım İşinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Proje A.Ş.nin 04.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.06.2020 tarih ve 24995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/936 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesi sonucu puanlamaya konu “Genel Hizmet Deneyimi” kriterinden puan kaybettikleri, bu sebeple kısa listeye alınmadıkları, fakat değerlendirmenin doğru yapılmadığı, genel hizmet deneyimi kriterinin yanlış yorumlanarak Ön Yeterlik Şartnamesi’ne uygun yapılmadığı, söz konusu Şartname’nin 7.1.(ç) maddesinde oda kayıt belgesi dışında herhangi bir belge istenmediği, hizmet süresi hesaplamasında oda kayıt belgesindeki tescil tarihinin esas alınmasının gerektiği, 1978 yılına ait Ticaret Sicil Gazetelerinin bulunduğu bu sebeple genel hizmet deneyim yılı hesaplanırken idarenin gerekçeli kararında belirttiği üzere iş bitirme belgeleri üzerinde yer alan sözleşme tarihlerinin değil ticaret odasına tescil tarihi olan 1978 yılının dikkate alınması gerektiği ve “Genel Hizmet Deneyimi” kriterinden tam puan almaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların genel uygunluklarını, malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.

Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.” hükmü,

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ön yeterlik değerlendirmesi” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Ön yeterlik değerlendirmesi, Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak yapılır.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…

(7) Sonraki aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen ön yeterlik kriterlerini sağlayamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama işlemi yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur.

(8) Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısından fazla olması durumunda adaylar, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre tek tek değerlendirilerek puanlamaya geçilir.

(9) Puanlama, idare tarafından ön yeterlik dokümanında daha önce belirlenen kriter, alt kriter ve puanlama yöntemine göre adayların teknik yetenek ve mali kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılır. İşin mahiyeti ve önemine göre aşağıda verilen puan aralıklarında olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenecek tam puanlar üzerinden adayların mali kapasite ve teknik yetenek puanları hesaplanır.

Ön yeterlik değerlendirme kriterleri Tam Puan

a) Mali kapasite [10 –30]

b) Teknik Yetenek [70 –90]

1) Genel Hizmet Deneyimi [….]

2) Özel Hizmet Deneyimi [….]

3) Personel Durumu [….]

4) Ekipman Durumu [….]

5) Araştırma–Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler[….]

 – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – –

Toplam: [ 100 ]

(10) Değerlendirme safhasında, öncelikle adayların teknik yetenek açısından puanlanması her üye tarafından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre ayrı ayrı yapılarak Teknik Yetenek Değerlendirme Üye Standart Formuna kaydedilir. Daha sonra Teknik Yetenek Değerlendirme Komisyon Standart Formu ile komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu teknik puanlar toplanıp üye sayısına bölünmek suretiyle her adayın teknik yetenek puanı belirlenir. Bu işlemlerden sonra adayların mali kapasite açısından puanlanmasına geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre adayların almış oldukları mali kapasite puanları Mali Kapasite Komisyon Değerlendirme Standart Formuna kaydedilir. Her adayın aldığı teknik yetenek ve mali kapasite puanları Ön yeterlik Değerlendirme ve Sıralama Standart Formuna kaydedilir. Daha sonra bu formda yer alan sıralamaya göre kısa listeye girmeye hak kazanan adayların alfabetik olarak sıralandığı kısa liste oluşturulur.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: Kayseri Raylı Sistem 5.Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı Yapım İşinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı (fiziki)ve türü: Yaklaşık 5.52 km Uzunluğundaki Çift Hatlı Ve Üzerinde 9 Adet Yolcu İstasyonu, 3 Adet Trafo Merkezi, 3 Adet Su Deposu, 2 Adet Ekip Binası Bulunan Raylı Toplu Taşıma Sisteminin Kontrollük, Danışmanlık Ve Müh. Hizmetlerinin yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: KAYSERİ İli Melikgazi ve Talas İlçeleri” düzenlemesi,

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, genel uygunluğun belirlenmesi için ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen başvuru mektubu.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

ç) Genel hizmet deneyimine ilişkin belgeler

(b) bendinde yer alan belgelerin içeriğinde bulunmaması halinde

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil veya ilgili meslek odasına kayıt tarihinin gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil tarihinin gösterir belge.

d) Bu şartnamenin 8.1 ve 8.2 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Puanlama kriterleri” başlıklı 8.5’inci maddesinde “Asgari şartları sağlayan adaylar, Mali Kapasite ve Teknik Yetenek olmak üzere iki bölümde, “Ön Yeterlik Başvuru Mektubu”na eklenen “Bilgi Formlarının” doldurulması suretiyle sunulacak bilgi, belge ve dokümana bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre puanlanır.

KRİTER / ALT KRİTER – PUAN

a) Mali Kapasiteleri [20]

b) Teknik Yetenekleri [80]

1) Genel Hizmet Deneyimi [20]

2) Özel Hizmet Deneyimi [30]

3) Personel Durumu [30]

4) Ekipman Durumu (istenmiş ise) [0]

5) Kalite yönetim sistem belgesi (istenmiş ise) [0]

TOPLAM [100]…

8.6. Teknik yetenek puanlanması

8.6.1. Genel hizmet deneyiminin puanlanması

Adayların, danışmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi;

a) Adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise [20]Puan,

b) 10-20 yıl ise (20 yıl dahil)_____________ [15]Puan,

c) 5-10 yıl ise (10 yıl dahil)______________ [10]Puan,

d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil)________________ [5]Puan,

verilir.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın genel hizmet deneyim süresi esas alınır.

8.6.2. Özel hizmet deneyiminin puanlanması

İdarece, adayların bu şartnamenin 8.2 ve 8.3 maddesinde düzenlenen kriterleri taşıyan ihale konusu iş veya benzer işleri değerlendirilir.

Değerlendirmede, adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri puanlanır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

Tam puan için kabul edilen iş miktarı 11.500.000 TRY (Türk Lirası)

Adayın benzer iş miktarı, tam puan için kabul edilen iş miktarının;

a) % 100’üne eşit ve fazla ise [30] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [15] Puan verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır.

Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye davet” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip 8 aday kısa listeye girer.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ön yeterlik değerlendirmesinin, Kanun, Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak yapılacağı, başvuruda bulunan adayların ön yeterlik değerlendirmesinin ön yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılacağı, asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısından fazla olması durumunda, listeye alınacak olanların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin ön yeterlik dokümanında belirtilen kriterlere göre puanlanacağı anlaşılmaktadır.

Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen incelemeye konu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesine 12 adayın katıldığı, Ön Yeterlik İdari Şartnamesi’nin 8.5’inci maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlama neticesinde, aynı Şartname’nin 21’inci maddesi uyarınca en yüksek puanı alan ilk 8 adayın teklif vermeye davet edildiği görülmüştür.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi Yüksel Proje A.Ş.nin ön yeterlik değerlendirmesi sonucu mali kapasite kriterinden 20 tam puan, genel hizmet deneyimi kriterinden 10 puan, özel hizmet deneyimi kriterinden 30 tam puan ve personel durumu kriterinden 30 tam puan olmak üzere toplamda 90 puan aldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Yüksel Proje A.Ş. ve ön yeterlik değerlendirmesi yapılan diğer adayların genel hizmet deneyimi puanlandırılırken adaylar tarafından doldurulan “Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi”nde adayların danışmanlık işinden elde ettikleri işlere ait toplam iş deneyim sürelerinin dikkate alınarak puanlama yapıldığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik başvurusu için sunulan ve Ankara Ticaret Odası tarafından 06.02.2020 tarihinde düzenlenen “Oda Kayıt Sicil Sureti” incelendiğinde, söz konusu belgede 38861 ticaret sicil numarasıyla başvuru sahibinin unvanın yazılı olduğu, tescil tarihinin 02.06.1978 olduğu görülmüştür. Ayrıca anılan belgede meslek grubu “63 Proje Hizmetleri Meslek Komitesi” NACE kodu “71.12.06- Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)” olarak belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen Şartname’nin “Teknik yetenek puanlaması” başlıklı 8.6’ncı maddesindeki düzenlemelerden; adayların, danışmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimlerinin değerlendirilmesinde belirlenen faaliyet süresi aralıklarına göre 5 ila 20 puan aralığında puan verilerek genel hizmet deneyim puanlamasının yapılacağı, diğer taraftan anılan Şartname’nin yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7.1’inci maddesinin “Genel hizmet deneyimine ilişkin belgeler” başlıklı (ç) bendinde; adayın tüzel kişi olması halinde, aynı maddenin (b) bendinde tüzel kişiliğin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesinin içeriğinde bulunmaması durumunda ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil tarihini gösterir belgenin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda anılan Şartname’deki düzenlemelerden genel hizmet deneyim süresi hesaplamasında esas alınacak faaliyet süresinin tespitinde, tescil tarihini gösteren oda kayıt belgesi dışında faaliyet konusunun ve süresinin tespitine yönelik başkaca herhangi bir yeterlik belgesinin istenilmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu Şartname düzenlemelerinin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Tip Ön Yeterlik Şartnamesi esas alınarak hazırlandığı görülmüş olup,  anılan tip şartnamenin genel hizmet deneyimine ilişkin belgeler başlıklı 7.1.(ç) maddesinin 7 numaralı dipnotunda “Adaylar puanlamada kullanılmak üzere, faaliyet sürelerini göstermek için bu belgeyi sunacaklardır…” açıklaması yer almaktadır. Söz konusu dipnottan anlaşılacağı üzere faaliyet sürelerini göstermek için tescil tarihinin yer aldığı oda kayıt belgesinin sunulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede ihale dokümanı kapsamında faaliyet sürelerinin tespitine yönelik adaylar tarafından doldurulan “Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi”ndeki iş deneyim sürelerinin toplamının faaliyet süresi olarak dikkate alındığı, fakat başvuruya konu ihalenin Ön Yeterlik Şartnamesi’nde faaliyet sürelerinin tespitinde yeterlik belgesi olarak sunulması gereken oda kayıt belgesindeki tescil tarihinin esas alınması gerektiğinin düzenlendiği, aksi halde faaliyet süresi tespitinde ihale dokümanında başkaca bir belge belirtilmediğinden idarenin oda kayıt belgesi dışında hangi belgeye göre nasıl değerlendirme yapacağının da belirlenmediği, bu bağlamda başvuru sahibinin faaliyet süresi hesaplamasında oda kayıt belgesindeki tescil tarihi olan 02.06.1978 tarihinin faaliyet başlangıcı olarak kabul edilerek ve hizmet deneyimi süresinin 20 yıldan fazla olduğu göz önünde bulundurularak ön yeterlik değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen diğer 9 adayın genel hizmet deneyimi süresi değerlendirilirken adaylar tarafından doldurulan “Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi”ndeki iş deneyim sürelerinin toplamının faaliyet süresi olarak dikkate alındığı anlaşılmış, fakat adayların faaliyet süresi hesaplamasında oda kayıt belgesindeki tescil tarihinin faaliyet başlangıcı kabul edilerek hizmet deneyimi süresinin tescil tarihi göz önünde bulundurularak ön yeterlik değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yüksel Proje A.Ş.nin ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen diğer 9 adayın genel hizmet deneyimi süresinin tescil tarihi dikkate alınarak ön yeterlik değerlendirmesinin yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle