Cihazın TİTTUBB’a Kayıt Zorunluluğu – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2017/MK-510

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/525745 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Üniti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2016/525745 ihale kayıt numaralı “Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Üniti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 15.03.2017 tarihli ve 2017/UM.II-823 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Güney Diş Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 23.11.2017 tarihli ve E:2017/1516, K:2017/3311 sayılı kararı ile “… Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7. maddesi gereği “yağlama ve temizleme spreyi”nin UBB kapsam dışı olduğuna dair beyanını ihale dosyasında sunmuş olduğu, ayrıca ürünün ithalatçısı olduğuna dair belgesinin de bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, yağlama ve temizleme spreyinin “UBB Kapsam Dışı” olup olmadığı hususunda davalı idarece temin edilen teknik görüşte, teklif edilen ürünün TİTUBB’a kayıtlı olması zorunlu bir tıbbi cihaz olup olmadığı hususunun açıkça ortaya konulmadığı, bu durumda, söz konusu ürünün ithalatçısı olduğu anlaşılan ihale üzerinde bırakılan davacının bu konudaki beyanının yeterli kabul edilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, uyuşmazlığa konu ihalede, “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerekirken “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin 15.3.2017 tarih ve 2017/UM.II-823 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 15.03.2017 tarih ve 2017/UM.II-823 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle