Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler Kapsamında Sunulması Gereken İmza Sirkülerinin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2021/UH.IV-912

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/123408 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı 9 İştirak Şirketi İçin Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Etme, Dağıtma, Servis Sonrası Hizmetleri İşinin “Ortak Alım” Kapsamında Karşılanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından 12.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı 9 İştirak Şirketi İçin Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Etme, Dağıtma, Servis Sonrası Hizmetleri İşinin “Ortak Alım” Kapsamında Karşılanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 20.04.2021 tarih ve 20286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/724 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip Sözleşme Tasarısı’nın dip notunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

2) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip Sözleşme Tasarısı’nın dip notunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

3) İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip İdari Şartname’nin dip notunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, ayrıca işçilik maliyet giderleri dışında kalan maliyet giderlerine ilişkin olarak detaylı bir düzenleme yapılmadığı, fiyat farkı verileceğine yönelik herhangi düzenleme bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı,

4) Teknik Şartname’nin 4.1.9’uncu maddesinde üretim tesisleri ile ilgili açıklamalar ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile çeliştiği, rekabeti engelleyici, ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve fırsat eşitliğini engelleyici düzenlemeler içerdiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

 ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi Şeker Tem. Kur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 20.04.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesi ekinde, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamında sunulması gereken imza sirkülerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kuruma itirazen şikâyet başvuru süresinin son günü olan 26.04.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle