aşırı düşük

Karar No              : 2020/MK-100

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/45311 İhale Kayıt Numaralı “D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Yolu) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı Ve Çeşitli İşler (İdare Malı Bitüm İle)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/45311 ihale kayıt numaralı “D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Yolu) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler (İdare Malı Bitüm İle)” ihalesine ilişkin olarak Egecan Akaryakıt Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1340 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Egecan Akaryakıt Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 04.12.2019 tarihli ve E:2019/2083, K:2019/2536 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın gereklerini yerine getirmek üzere alınan Kamu İhale Kurulu’nun 08.01.2020 tarihli ve 2020/MK-2 sayılı kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1340 sayılı kararının iptaline,

2- Başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

Bu karar üzerine yapılan inceleme neticesinde Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.I-536 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 Kurum tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.02.2020 tarihli ve E:2019/4487, K:2020/284 sayılı kararında “Dosya incelendiğinde, davacı tarafından 23/09/2019 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunda, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin dilekçe ekinde yer almadığı, teklif dosyasında yer alan 04/04/2016 tarihli ve 9046 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Cander ATİK’in 3 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığına dair kararın yer aldığı, yine teklif dosyasında sunulan 15/01/2018 tarihli ve 01969 sayılı tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinde Cander ATİK’in 09/03/2016 tarihinden itibaren münferiden 3 yıl süre ile temsil ve ilzama yetkili kılındığının belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda, şikâyet başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin eklenmediği, teklif dosyasında sunulan belgelerin de idareye yapılan şikâyet başvurusu tarihi itibarıyla geçerliliğinin kalmadığı ve başvuru sahibinin şikâyet tarihi itibarıyla başvuruda bulunmaya yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 2020/MK-2 sayılı kararının iptaline,

2-Kamu İhale Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 2020/MK-2 sayılı kararı gereği yapılan inceleme sonucu alınan Kamu İhale Kurulunun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.I-536 sayılı kararın iptaline,

3-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 16.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1340 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle