Karar No: 2020/UY.IV-1907
 BAŞVURUYA KONU İHALE:2020/503899 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, 102 Şube (Artvin) ve 103 Şube (Rize) Şefliklerine Ait Yollarda Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, 102 Şube (Artvin) ve 103 Şube (Rize) Şefliklerine Ait Yollarda Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 20.11.2020 tarih ve 52058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2020/1807 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR:Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi. Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartname’nin 55’inci ve Sözleşme Tasarısı’nın 33.27’nci maddelerinde, ihale konusu iş kapsamında idarenin kullanımına tahsis edilecek araçların kullanım şartlarına yönelik net bir belirleme yapılmamasının teklif fiyatı oluşturulması sürecinde karışıklığa neden olup sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddia edilmektedir. 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasında “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,karar verilir.” hükmü,İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında ise, “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında Kuruma yapılan başvuruların ön incelemesi sırasında aranacak hususlar düzenlenmiş ve anılan fıkranın (ç) bendinde “başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı” bu hususlar arasında sayılmış olup; Dördüncü fıkrasında ise “Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”  hükümlerine yer verilmiştir. “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan mevzuat hükümlerinden, itirazen şikâyet başvuru dilekçelerine diğer belgelerin yanında imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği, başvurunun ön incelemesi kapsamında anılan belgelerin sunulup sunulmadığının inceleneceği ve bu belgelerin eksikliği halinde başvurunun reddedileceği anlaşılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik’in 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri” ifadesinden imza sirkülerinin aslının ya da aslı yerine kullanılabilecek / kabul edilebilecek yetkili mercilerce onaylı örnekleri anlaşılmakta olup, onaylı örneklerde belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ekinde sunduğu imza sirküleri incelendiğinde, Ankara 57. Noterliğince 27.11.2018 tarih ve 41932 yevmiye numarası ile düzenlenmiş imza sirkülerinin, Ankara 22. Noterliğince 20.11.2020 tarih ve 10006 yevmiye numarası ile çıkartılan örneğinin sunulduğu, imza sirkülerinde Ankara 22. Noterliği mührü, imzası ve iletişim adresine ek olarak “Bu örneğin ibraz edilenin aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını 5 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım.” ibaresinin bulunduğu, bununla birlikte sunulan imza sirkülerinin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 05.11.2020 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 10.11.2020 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 20.11.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibince başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin (aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyan noter onaylı örneğinin) sunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle