Baro Pulu Eksikliği Nedeniyle İtirazen Şikayet Başvurusunun Şeklen Reddi

Karar No              : 2021/MK-80

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/190179 İhale Kayıt Numaralı “Rfıd Bilezik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 2013/190179 İhale Kayıt Numaralı “RFID Bilezik” ihalesine ilişkin olarak Fs Bilgisayar Yazılım Donanım ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.11.2015 tarih ve 2015/UM.IV-3181 sayılı karar ile “…Başvurunun şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Fs Bilgisayar Yazılım Donanım ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulunun 25.11.2015 tarih ve 2015/UM.IV-3181 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 04.02.2016 tarihli ve E:2015/3541, K:2016/283 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.01.2021 tarihli ve E:2016/4353, K:2021/70 sayılı kararında “…Bu durumda, her ne kadar davalı idarece baro vekâlet pulu eksikliğinin 09/11/2015 tarihinde www.ihale.gov.tr internet adresinde yayınlanarak söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine başvuru süresinin sonuna kadar süre tanındığı, bu süre içerisinde eksikliğin giderilmediği, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmakta ise de; dava konusu uyuşmazlığa esas “baro pulu eksikliği” konusunda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve anılan diğer mevzuat karsısında özel kanun olarak önceliğinin bulunduğu, 1136 sayılı Kanun’un 27. maddesinde yer alan düzenleme ile, ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmaz ise baro pulu eksik vekâletnamenin isleme konulmayacağının belirtildiği, davalı idarece bu eksikliğin giderilmesi için ilgili avukata tebliğde bulunulması gerekirken, bu yola gidilmeden, davalı idarenin internet sitesinde yapılan ilan uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunu sekil yönünden reddeden davalı idare işleminde mevzuata uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 04/02/2016 tarih ve E:2015/3541, K:2016/283 sayılı kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 25.11.2015 tarihli ve 2015/UM.IV-3181 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin vekiline baro pulu eksikliğinin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle