Aynı İhaleye Teklif Verecek Olan İki Farklı İsteklinin, Farklı Tarihlerde Bile Olsa Aynı İnternet Bağlantı Noktasını Kullanarak İhale Dokümanını İndirmiş Olmasının, Rekabeti Etkileme İhtimali Olan Davranışlardan Olduğu

Karar No              : 2021/MK-114

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/408602 ihale kayıt numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Raymak Yapı A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1552 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.11.2020 tarih ve E:2020/1765, K:2020/1501 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/MK-291 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1552 sayılı kararının (B) bölümünde yer alan  Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kısmın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.01.2021 tarih ve E:2020/3918, K:2021/187 sayılı kararında “Dosyanın incelenmesinden, 2019/408602 ihale kayıt numaralı uyuşmazlığı konu ihaleye teklif veren tüm istekliler hakkında eşit muamele ilkesi gereği yapılan inceleme sonucunda, ihaleye teklif veren başka bir is ortaklığı isteklinin özel ortağı ile davacı şirketin aynı IP adresi üzerinden doküman indirme işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği görülmektedir.

Bu itibarla, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının, rekabeti etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında, belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 05/11/2020 tarih ve E:2020/1765, K:2020/1501 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. DAVANIN REDDINE,…

9. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 20/01/2021 tarihinde

Oybirliğiyle karar verildi.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve “davanın reddine” kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/MK-291 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1552 sayılı kararının (B) bölümünde yer alan  Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kısmının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle