Avukatlık Kanununun Kamu İhale Kanununa Göre Özel Kanun Niteliğinde Bulunması – Baro Pulu Eksikliği

Karar No              : 2021/MK-1

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/105474 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/105474 ihale kayıt numaralı “Hologram Tipi Bandrol Basımı” ihalesine ilişkin olarak Büyük Endüstriyel Ürünler Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.12.2013 tarihli ve 2013/UM.IV-4751 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Büyük Endüstriyel Ürünler Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 24.10.2014 tarih ve E:2014/304, K:2014/1264 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş olup, anılan kararın temyiz edilmesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2020 tarihli ve E:2015/452., K: 2020/2791 sayılı kararında “…her ne kadar davalı idarece baro vekâlet pulu eksikliğinin itirazen şikâyet tarihi olan 28.11.2013 tarihinde www.ihale.gov.tr internet adresinde yayınlanarak söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine başvuru süresinin sonuna kadar süre tanındığı ve başvuru süresi sonunun ise ilgili ön inceleme tutanağında 28.11.2013 olarak belirtildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmakta ise de; dava konusu uyuşmazlığa esas “baro pulu eksikliği” konusunda Avukatlık Kanunu’nun, Kamu İhale Kanunu ve anılan diğer mevzuat karşısında özel kanun olarak önceliğinin bulunduğu, bu Kanunun 27. maddesinde yer alan düzenleme ile, ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmaz ise baro pulu eksik vekâletnamenin işleme konulmayacağının belirtildiği, davalı idarece bu eksikliğin giderilmesi için ilgili avukata tebliğde bulunulması gerekirken, bu yola gidilmeden, davalı idarenin internet sitesinde yapılan ilan uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunu şekil yönünden reddeden davalı idare işleminde hukuka ve mevzuata uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.12.2013 tarihli ve 2013/UM.IV-4751 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibi vekiline baro pulu eksikliğinin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle