Karar No              : 2021/UH.I-1342

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/192061 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2021 tarih ve 29534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1107 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihalenin 3’üncü kısmına teklif verdikleri, söz konusu kısıma ilişkin tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin aşırı düşük sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri belirtilmediği ve bu çerçevede, söz konusu açıklama talebi mevzuata uygun olmadığı için açıklama sunulmadığı, diğer yandan, ihalenin başvuruya konu 3’üncü kısmında Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Arsoft Yazılım Güven Sist. Telekom. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nden de aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve bahsi geçen istekliler tarafından sunulan açıklamaların idarece uygun bulunarak ihale sürecinin devam ettirildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak önemli teklif bileşenlerinin belirlenerek tekrar sorgulama yapılması gerektiği,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,       

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1)Verilen hizmetin ekonomik olması,

2)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

…” hükmü,

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihalenin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı” işi olduğu, ihalenin başvuruya konu 3’üncü kısmına 4 isteklinin teklif verdiği, Protek Sağlık Bilişim Ticaret A.Ş.nin teklifinin “birim fiyat teklif cetveli uygun olmadığı,  Teknik Şartname’nin 9.1’inci ve 24.2.1.2’nci maddelerinde istenilen belgelerin eksik olduğu ve sunduğu teknolojik ürün deneyim belgesinin sadece tele-radyoloji ve PACS sistemini kapsadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen başvuru sahibi Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic .Ltd. Şti., Arsoft Yazılım Güven Sist. Telekom. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nden 20.05.2021 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazıda “Müdürlüğümüzce 18/05/2021 tarihinde 2021/192061 İKN ile yapılan Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin (Mersin Şehir Hastanesi Hariç) 36 Aylık İhtyacı Olan SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), YBBYS (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve ADSM ve ADSH HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) hizmet alımı ihalesi yapılmış ve komisyonumuzca İdari Şartnamenin Sınır Değer başlıklı 33.1.İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar maddesine istinaden EKAP sınır değer hesaplama modülünde Kamu İhale Genel Tebliğine göre geçerli teklifler kaydedilerek sınır değer hesaplama yapılmış ve 1.170.900,00 TL yaklaşık maliyetli 3.kısımda elde edilen 971.847,00 TL sınır değer olarak belirlenmiş olup bu tutarın altındaki teklifler aşırı düşük olarak tespit edilmiştir.

Aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklifinizle alakalı aşağıda belirtilen bileşenler ile ilgili;

a)Verilen hizmetin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi konuların açıklanarak, yazımız EKAP üzerinden tebliğinden itibaren en geç 27/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar idaremize sunmanız hususunda;

Gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği,

Bahsi geçen sorgulama yazısına istinaden başvuru sahibi tarafından idareye hitaben yazılan ve 27.05.2021 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılan aynı tarihli dilekçede “…20.05.2021 tarihinde saat 15:26:322de EKAP üzerinden tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı tarafımızdan incelenmiştir. Gönderilen yazı içeriğinde;

 Aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklifinizle alakalı aşağıda belirtilen bileşenler ile ilgili:

a)Verilen hizmetin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi konuların açıklanarak açıklama yapılması istenmiştir. Ancak talep edilen aşırı düşük teklif açıklaması yazısında kamu ihale kurumu kararları gereğince önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle idareniz tarafından talep edilen açıklama istemine ait yazı mevzuata uygun olmadığı için cevap verilmemiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.” ifadelerine yer verildiği ve anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı,

31.05.2021 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre; Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İhalenin 3.kısmı için aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulmuş, fakat ilgili firmanın 2021/507 sayılı cevabı yazısı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunmayacağını bildirmiş olduğundan teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır” gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Arsoft Yazılım Güven Sist. Telekom. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, sunulan açıklamaların idarece uygun bulunarak ihalenin 3’üncü kısmının Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve Arsoft Yazılım Güven Sist. Telekom. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 38’inci maddesinde, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği hüküm altına alınmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.1’inci maddesinde ise aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarece, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede, açıklamaya esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarece söz konusu yazıda belirtilmemesinin kamu ihale mevzuatına uygun bir şekilde aşırı düşük teklif açıklaması hazırlanmasına ve sunulan açıklamaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine engel olacağı, idarece isteklilere gönderilen 20.05.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklifinizle alakalı aşağıda belirtilen bileşenler ile ilgili; a)Verilen hizmetin ekonomik olması, b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü gibi konuların açıklanarak” ifadesine yer verilmek suretiyle hangi bileşenlere ilişkin olarak açıklama yapılacağının takdirinin isteklilere bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, bu çerçevede idare tarafından İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca tüm maliyet bileşenlerinin belirlenmesi, bu maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilmesi ve bu bileşenler açıkça belirtilmek suretiyle, teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle