İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 21.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-323

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1179185 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.01.2024 tarih ve 129254 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/138 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarına konu önemli teklif bileşenlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’uncu maddesinde belirtilen yöntemlerle açıklanması gerekirken bu kurala uyulmadığı,

Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklamalarında;

– Fiyat teklifleri üzerinde bulunması Tebliğ’de belirtilen ibarelerin yer almadığı,

– EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarının açıklamalar ile birlikte sunulmadığı,

– EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarının ihaleden önceki son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmediği, tutanak tarihi ile tespit tutanağı sayısına yer verilmediği,

– Fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından kaşe/imza ile onaylanmadığı ve özel kaşe (TÜRMOB) kullanılmadığı,

– EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarına teklif veren firmanın imza sirküsünün eklenmediği,

– EK-O.7 tutanaklarının açıklamalar ile birlikte sunulmadığı, maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması kuralına uyulmadığı, satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması kuralına uyulmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhalenin 11’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “İhaleniz kapsamında “9.KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI BİYOKİMYAHORMON HbA1c TESTİ HİZMET ALIMI VE 11 .KISIM: SONUÇ KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOASSAY CİHAZITESTİ HİZMET ALIMI” için sunmuş olduğumuz teklifte yer alan maliyet hesaplarımız tarafımızdan tekrar incelenmiş ve herhangi bir hataya rastlanılmamıştır. Firmamızın, ihaleniz şartnamesinde talep edilen ürünlerin ithalatçısı olması, bu nedenle arada üçüncü bir firma olmaması; (her iş başına ortalama münhasır bayi kar ve giderlerinin toplam teklif tutarına yansımaması) şartname gereği temin edilmesi gereken, reaktif, kontrol ve kalibratör gibi malzemelerin stoklarımızda halihazırda mevcut olması, mevcut ihalenizin hizmet ihalesi olarak ilan edilmesi ödeme şartlarının daha kısa zaman diliminde yapılmasını sağlayacağı için maliyetlerimizin bu yönde planlanması teklifimiz şartname ve piyasa koşullarına uygun görünmektedir.” ifadesini içeren belgenin açıklamada kullanıldığı, söz konusu kısım için kaşeleyip imzalamış olduğu “Maliyet Tespit Tutanağı” başlıklı belgenin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilecek açıklama yöntemleri ve kurallarına yer verildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise mevzuatta öngörülen bilgi ve belgelerle açıklama yapılmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 11’inci kısmına ilişkin olarak Roche Diagnostics Turkey Anonim Şirketi ve başvuru sahibi Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.