Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Bulunduğu

Karar No              : 2020/MK-162

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/449599 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı – Gaziantep Doğu Kavşağı , Gaziantep Doğu Kavşağı – 9 Bölge Sınırı Arasında Ve Gaziantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin Ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/449599 ihale kayıt numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Gaziantep Doğu Kavşağı, Gaziantep Doğu Kavşağı-9. Bölge Sınırı Arasında ve Gaziantep Çevre Otoyolunda Muhtelif Kesimlerinin ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-438 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine“ karar verilmiştir.   

Davacı Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Tur. Ener. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının kendilerine ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan dava sonucunda alınan Ankara 12. İdare Mahkemesinin 26.06.2020 tarihli ve E:2020/814, K:2020/863 sayılı kararı ile “…Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirmesinden, ihale üzerinde bırakılan davacı Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Tur. Ener. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından 19.11.2019 tarihinde sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının 03.070/2 poz numaralı asfalt kazıma makinası yönünden incelenmesiyle; fiyat teklifi ve eki tutanaklar ile tutanak ekinde bulunması gereken mükellefe ait imza sirkülerinin/meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, fiyat teklifi ve tutanakların birbiriyle uyumlu ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu, fiyat tekliflerini düzenleyen Keçeli Makina San. Tic. Servis Yedek Parça Elektronik Kart Tamiri İnş. Taah. Makina Satış Kiralama Nakliyat ve İthalat İhracat Şirketi’nin ticaret unvanından teklife konu alanda faaliyet gösterebileceklerinin anlaşıldığı, 400 HP gücünde max. 2.05 m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü 1 (bir) adet asfalt kazıma makinasının KDV hariç 600.000,00 TL bedelli fiyat teklifi ile açıklandığı, 15.11.2019 tarihli fiyat teklifinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10.120.1128 (03.070/2) rayiç nolu poza ilişkin şartname, ihale konusu işe ait teknik şartname, birim fiyat tarifi ve Karayolu Teknik Şartnamesi’ne uygun tüm giderler (amortisman, yedek parça, sermaye faizi sigorta, montaj, demontaj vb.) tarafımıza aittir.” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla amortisman giderinin de fiyata dahil edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden, ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından 40.130/P poz numaralı asfalt kazıma makinesi için teklif edilen tutarı tevsik etmek üzere, Keçeli Makina San. Tic. Servis Yedek Parça Elektronik Kart Tamiri İnş. Taah. Makina Satış Kiralama Nakliyat ve İthalat İhracat Şirketi’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, Tebliğ’in 45. maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin sayılmış olması karşısında, Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun, asfalt kazıma makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Nitekim, benzer nitelikteki bir başka uyuşmazlıkta Danıştay 13. Dairesi’nin 08.05.2019 tarih ve E:2019/1239, K:2019/1590 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-438 sayılı kararının Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Tur. Ener. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin teklifinin reddedilmesine ilişkin kısmının iptaline,   

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikâyet başvurusundaki 11’inci iddiaya yönelik olarak, Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Tur. Ener. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi bakımından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle