Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-464

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1160513 İhale Kayıt Numaralı “Birecik Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 06.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Birecik Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ka Proje Danışmanlığı Mühendislik A.Ş.nin 05.03.2024 tarih ve 135495 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2024 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/314 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare tarafından 14.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-314 sayılı Kurul kararının gereklerini yerine getirmek konusunda eksik ve hatalı işlem tesis edildiği, ikinci kez gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama talep yazısında önemli teklif bileşenlerini belirlemek yerine, ihale konusu işi oluşturan tüm iş kalemlerine ait ana başlıkları sıralayarak bunlar için açıklama sunulmasının istenildiği, alt başlıklardan hangilerinin önemli maliyet bileşenleri olduğunun belirlenmediği, söz konusu yazıda yer alan, “varsa diğer harcama kalemlerinin maliyeti” ifadesinin, sunulacak açıklama bakımından belirsizliğe yol açtığı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, önemli teklif bileşenlerini belirleme işinin isteklilere bırakıldığı,

Üçüncü kişilerden alınacak fiyat tekliflerinin, ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması gerektiği yönündeki sınırlamanın Tebliğ’in 79.2.2.1. maddesine aykırı olduğu,

Kendileri tarafından üretilen, alınan veya satılan mallara dayalı açıklamanın, EK-O.5 Maliyet Tespit Tutanağı ile yapılmasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarenin açıklanmak üzere gönderdiği ana iş kalemleri içerisinde yer alan hangi mallar için açıklama yapılmasının ve EK-O.5 Maliyet Tespit Tutanağı düzenlenmesi gerektiğinin anlaşılamadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine istinaden Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1. maddesinde “Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” yönünde açıklama yapılarak, idarelere ihale konusu işin yürütülmesinde hizmet sunucusu tarafından yapılacak harcamalardan işin esasını oluşturan iş kalemlerini sorgulama imkanı verilmiştir.

Aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca idarelerce düzenlenen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi idarenin takdir yetkisi kapsamında olmakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar gereğince, işlemin tesisinde teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine net şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

İdare tarafından aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen 18.12.2023 tarihli ilk aşırı düşük sorgulama yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenmediği ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiğine ilişkin Kurul kararı akabinde söz konusu isteklilere ikinci kez gönderilen 27.02.2024 tarihli aşırı düşük sorgulama yazısında, önemli olduğu tespit edilen teklif bileşenlerinin “1- Zemin Etüdü Yapılması, 2- Mimari Avan ve Uygulama Projeleri, 3- Statik Projeleri, 4- Mekanik Tesisat Projeleri, 5- Elektrik ve Elektronik Projeleri” şeklinde üst başlıklar olarak belirlendiği, önemli teklif bileşenlerinin alt bileşenlerine kadar ayrıştırılmadığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgeler üzerinde yapılan incelemede, aşırı düşük teklif açıklaması istenen 10 istekliden yalnızca 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, başvuru sahibi dahil geri kalan 7 istekli tarafından ise aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı görülmüştür.

Bu çerçevede idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenleri olarak genel ifadelerle sadece hizmet alımının konusunu oluşturan işlere yer verildiği, söz konusu projelerin hazırlanması ve zemin etüdü işlerinin yapılmasına esas teşkil edecek nitelikteki herhangi bir maliyet bileşeni belirlenmediği, idarece gönderilen açıklama yazısında belirtilen unsurlar üzerinden isteklilerin hangi maliyet bileşenlerini açıklaması gerektiği konusunda açıklık bulunmadığından idareye sunulacak açıklamaların denetiminin de mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilemeyeceği değerlendirilmiş olup, önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde açık ve net olarak belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek ve işin gerçekleştirilmesi için açıklanması istenilen maliyet unsurlarının spesifik alt bileşenleri belirtilmek sureti ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek sınır değer altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.