Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.II-360

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1284470 İhale Kayıt Numaralı “Ga-68 İle Tanı ve Lu-177 Bileşikleri ile Tedavi Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 26.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ga-68 ile Tanı ve Lu-177 Bileşikleri ile Tedavi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Nepha Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 25.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.02.2024 tarih ve 130947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/194 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale uhdesinde bırakılan Edh Nükleer Tıp ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde bulunması zorunlu olan ibarelerin yer almadığı, anılan belgelerde tarih ve tespit tutanağı sayısına yer verilmediği, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından kaşe/imza yapılmadığı ve özel kaşe (TÜRMOB) kullanılmadığı, fiyat tekliflerinin dayanağı olan Ek-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının fiyat teklifleri ekinde sunulmadığı, açıklama kapsamında sunulan Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının yürürlükten kaldırılan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemelerine göre hazırlandığı, istekli tarafından sunulan Ek- O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının 7’nci maddesinde “Fatura Bilgileri” tablosunun bulunmadığı, tutanakta ağırlıklı ortalama birim maliyet/satış tutarının tespitinde esas alınan faturalara ilişkin bilgiler yer almadığı, Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerekirken 2023 yılı 4.dönemine ilişkin olarak veya daha eski dönemlere ilişkin olarak düzenlendiği, anılan tutanakta yer alan girdi fiyatlarının ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının altında olduğu ve toplam tutarların yanlış hesaplandığı, ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mamul/mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmadığı, ilgili belgeye “Tarih” ve “Sayı” verilmediği, söz konusu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfası kaşelenip imzalanmadığı, ilgili tutanağın 1’inci sayfasında yer alan SMMM bilgileri ile ilgili meslek mensubunun kaşe bilgilerinin birbirinden farklı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli Edh Nükleer Tıp ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından idareye gönderilen 05.01.2024 tarihli ve EDH240101 sayılı yazıda maliyet bileşenlerinin 2021 yılı stok girişleri ile şirket envanterinde bulunduğu ifadesine yer verildiği, ayrıca Teknik Şartname’nin ilgili maddelerine cevaplar verildiği, açıklama ekinde şirket cihaz envanter kayıt belgesi, sentez cihazı kaset ve reagent set üretici GMP belgesi kopyası, numune teslim formu, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeler başlıklı belgelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Açıklama kapsamında Tebliğ’in yukarıda aktarılan 79.2.2’nci maddesinde yer verilen yöntemlerden herhangi birine açıklama kapsamında yer verilmediği tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesindeki hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesindeki açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların ihale komisyonu tarafından yazılı olarak istenmesi gerektiği hüküm altına alınmış ve aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacağı açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Yapılan incelemede, idare tarafından 02.01.2024 tarihinde teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun düzenlenmediği, söz konusu yazı dikkate alındığında teklifi aşırı düşük olan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvuru sahibi isteklinin dilekçesindeki iddialar açısından objektif bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu tarafından bahse konu ihalede önemli teklif bileşenlerinin belirlenerek, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Edh Nükleer Tıp ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, önemli teklif bileşenleri belirlenerek Nepha Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönünden aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin

mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.