Karar No              : 2020/UH.II-890

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2020 tarih ve 14384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/528 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, aşırı düşük teklif sorgulamasının nasıl yapıldığına ve hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediği, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Taşımacılık Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Ltd. Şti., Mar-Kur Oto. Ltd. Şti. ve MYC Orman Ürünleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

1.9) Aşırı düşük teklif açıklamasında hesaplama hatası yapıldığı, fiyat farkı verilmeyeceği, hesaplamanın işin süresi olan 34 ay boyunca katlanılacak giderlerin dikkate alınarak yapılmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İtirazen şikâyete konu “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” hizmet alımı ihalesinde 15 adet ihale dokümanı indirildiği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında teklif veren Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Oto. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. ve MCY Orman Ürünleri Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, adı geçen diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı görülmüştür.

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ise, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Pazar. San. Ltd. Şti.nin ise sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekliler tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

İdarece 13.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi” başlıklı yazıda “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama işine ait ihalenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, sunmuş olduğunuz teklifin sınır değerin (10.746.509,20) altında kaldığından aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır.

19.02.2020 tarihine kadar, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 6 Gruba ait araçların;

– Kendi malı araçlar için amortisman bedellerini gösteren belgeler,

– Kiralama yolu ile temin edilecek araçlar için kiralama bedelini gösterir belgeler,

– Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

– Araç ve egzoz muayene bedel giderleri,

– Periyodik bakım giderleri,

– Motorlu taşıt vergi giderleri,

– Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri ile sözleşme giderlerini içeren önemli teklif bileşenlerine ait açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğindeki esaslara uygun bilgi ve belgeleri ile birlikte sunmanız gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca, idarece 14.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Hak.” başlıklı yazıda “…sorgulama istenen tüm isteklilerin eşit bir kritere göre değerlendirme yapılabilmesi için her bir aracın aylık ortalama 2.500 km yol yapacağı baz alınarak hesaplamaların yapılması…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin gerektiği ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. İdare tarafından da bu doğrultuda teklifte önemli olan bileşenler 13.02.2020 tarihli yazı ile belirlenmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerce bu yazıda yer alan bileşenlere ilişkin açıklama sunulması gerektiği, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak ise açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve idarece açıklaması uygun bulunan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyaları incelendiğinde;

Öncelikle, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında maliyet tablosunun yer aldığı ve teklif edilen fiyatlara dahil olan giderlere yer verildiği görülmekle birlikte söz konusu fiyatlara ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, 09.04.2020 tarih ve E.2020/5933 sayılı Kurum yazısı ile idareden söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası tekrar istenilmiş olup, 17.04.2020 tarih ve 14022 sayılı cevabi yazı ekinde anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası gönderilmiştir.

1.9’uncu iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işin süresinin 34 ay olduğu dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklamasının yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

– İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği,

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği,

– Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği tespit edilmiş olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle