Karar No              : 2020/UH.II-890

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2020 tarih ve 14384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/528 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, aşırı düşük teklif sorgulamasının nasıl yapıldığına ve hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediği, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Taşımacılık Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Ltd. Şti., Mar-Kur Oto. Ltd. Şti. ve MYC Orman Ürünleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

1.4) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tamir, bakım-onarım, yedek parça, araç kasko ve sigorta giderleri ile lastik giderleri, cam giderleri ve sarf malzeme giderleri, araç takip cihazları ve montaj giderleri için alınan fiyat teklifleri üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca yer alması gereken ibarenin yazılarak imzalanmadığı, meslek mensubunun kaşesi ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı, satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, gerekli döneme ait olmadığı, söz konusu fiyat tekliflerinde işin süreci boyunca araçların yapacakları km’nin hesaplanıp hangi bakımların yapılacağı ve bakımlarda yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerektiği, bakım ve yedek parça adetlerinin tam sayı olarak hesap edilmediği ve hatalı hesaplandığı, fiyat tekliflerinde giderlerin her birinin ayrı ayrı açıklanmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İtirazen şikâyete konu “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” hizmet alımı ihalesinde 15 adet ihale dokümanı indirildiği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında teklif veren Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Oto. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. ve MCY Orman Ürünleri Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, adı geçen diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı görülmüştür.

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ise, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Pazar. San. Ltd. Şti.nin ise sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekliler tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

İdarece 13.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi” başlıklı yazıda “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama işine ait ihalenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, sunmuş olduğunuz teklifin sınır değerin (10.746.509,20) altında kaldığından aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır.

19.02.2020 tarihine kadar, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 6 Gruba ait araçların;

– Kendi malı araçlar için amortisman bedellerini gösteren belgeler,

– Kiralama yolu ile temin edilecek araçlar için kiralama bedelini gösterir belgeler,

– Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

– Araç ve egzoz muayene bedel giderleri,

– Periyodik bakım giderleri,

– Motorlu taşıt vergi giderleri,

– Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri ile sözleşme giderlerini içeren önemli teklif bileşenlerine ait açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğindeki esaslara uygun bilgi ve belgeleri ile birlikte sunmanız gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca, idarece 14.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Hak.” başlıklı yazıda “…sorgulama istenen tüm isteklilerin eşit bir kritere göre değerlendirme yapılabilmesi için her bir aracın aylık ortalama 2.500 km yol yapacağı baz alınarak hesaplamaların yapılması…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin gerektiği ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. İdare tarafından da bu doğrultuda teklifte önemli olan bileşenler 13.02.2020 tarihli yazı ile belirlenmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerce bu yazıda yer alan bileşenlere ilişkin açıklama sunulması gerektiği, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak ise açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve idarece açıklaması uygun bulunan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyaları incelendiğinde;

Öncelikle, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında maliyet tablosunun yer aldığı ve teklif edilen fiyatlara dahil olan giderlere yer verildiği görülmekle birlikte söz konusu fiyatlara ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, 09.04.2020 tarih ve E.2020/5933 sayılı Kurum yazısı ile idareden söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası tekrar istenilmiş olup, 17.04.2020 tarih ve 14022 sayılı cevabi yazı ekinde anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası gönderilmiştir.

1.4’üncü iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklanması gereken önemli teklif bileşenlerinin “Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

– Periyodik bakım giderleri,

– Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri” olduğu, başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine cam, sarf malzeme, araç takip cihazları ve montaj giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği görülmüştür. Bu bağlamda, söz konusu istekliler tarafından, anılan önemli teklif bileşenlerine ilişkin fiyat teklifi ile yapılan açıklamalara yönelik incelemede;

– İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılacak araçların periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla Adnan Pazarlama Otomotiv Servis Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin ve ekinde anılan firmaya ait faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer almadığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin de yer almadığı tespit edilmiş olup, söz konusu fiyat teklifinin uygun olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; araçlara ilişkin bakım onarım giderinin tevsiki amacıyla Aydınlar Otomotiv Mam. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifleri ile Mutek Mimarlık Müh. İnşaat Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin bulunduğu tespit edilmiş olup, alanında faaliyet gösteren firmalardan alınan söz konusu fiyat teklifinin uygun olduğu görülmüştür.

Lastik giderinin tevsiki amacıyla Babilvan Otomotiv Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, alanında faaliyet gösteren firmadan alınan söz konusu fiyat teklifinin Tebliğ’in aktarılan maddelerinde yer alan açıklamaya uygun olduğu görülmüştür.

– Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılacak araçların periyodik bakım giderlerinin ve yedek parça giderlerinin tevsiki amacıyla Bilgi Otomotiv Genel Servis/ Ümit Tunca tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, lastik giderlerinin tevsiki amacıyla ise Bilgi Otomotiv Genel Servis/ Ümit Tunca tarafından düzenlenmiş fiyat tekliflerinin ayrı ayrı sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin de yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu fiyat tekliflerinde tutanak sayısının belirtilmediği görülmüş olup, bu haliyle fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmadığı ve iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle