Karar No              : 2017/MK-509

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/248331 İhale Kayıt Numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/248331 ihale kayıt numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Te-Pol Yapı İnş. Mak. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 09.08.2017 tarihli ve 2017/UY.II-2171 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Te-Pol Yapı İnş. Mak. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.11.2017 tarihli ve E:2017/2692, K:2017/3080 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu ihalede; 113 adet ihale dokümanı satın alındığı, 27 isteklinin ihaleye teklif verdiği, başvuru sahibinin ihale dokümanını 21.06.2017 tarihinde satın alarak istekli olabilecek sıfatını kazandığı, ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin 74 adet iş kaleminden oluşturulduğu, ihale dokümanın da söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmediğinin tespit edildiği (bu durum 27.07.2017 tarihli Esas İnceleme Raporu ile dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da belirtilmektedir) görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4. maddesinin son fıkrası uyarınca özel ve paçal iş kalemlerinin, analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği açık olup, davacı şirketin istekli olabilecek nitelikte bulunduğu uyuşmazlık konusu ihalede söz konusu analiz formatlarının ise istekli olabileceklere verilmediği anlaşıldığından, bu hususun değerlendirilmesi gerekirken davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 09.08.2017 tarihli ve 2017/UY.II-2171 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle