kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UH.I-670

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/509483 İhale Kayıt Numaralı “JSGA Bşklığı 2024-2025 Yılı Şehir İçi Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından 28.05.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “JSGA Bşklığı 2024-2025 Yılı Şehir İçi Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak İz Sosyal Hizmetler Turizm Eğitim Kargo Bilişim İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 30.04.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.05.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.05.2024 tarih ve 143208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/547 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,


4) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer alan tabloda ağır aykırılık hallerine yer verildiği, tablonun birinci sırasında yer alan ağır aykırılık hallerinin 10 kez tekrarlanması, ikinci sırada yer alan ağır aykırılık hallerinin ise 5 kez tekrarlanması durumunda sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği, ancak Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesinde ağır aykırılık hallerinin tekrar edilmesinin öngörülmediği, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,


Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kanun kapsamındaki idarelerin hizmet alımı ihalelerinde Sözleşme Tasarılarını hazırlarken esas alması gereken Tip Sözleşmenin 16.1.2’nci ve 16.1.3’üncü maddelerinde idarelerin iki farklı aykırılık hallerini somut olarak ilgili tablolarda düzenlemelerinin istenildiği, 16.1.2’nci maddede yer alan tabloya özel aykırılık hallerinin somut olarak tanımlanması, özel aykırılık hallerinin oluşması ve tespiti durumunda uygulanacak ceza oranının belirtilmesi ve ayrıca her bir özel aykırılık halinin kaç kez tekrarında sözleşmenin feshedileceğinin net bir şekilde belirtilmesi gerektiği, ağır aykırılık hallerinde ise durumun farklı olduğu, sözleşmenin ifası aşamasında idarece Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde belirtilen ağır aykırılık halinin bir kez gerçekleşmesi durumunda dahi 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği belirtilmiş olup mevzuat idarelerin özel ve ağır aykırılık hallerini aktarılan kurallara uygun şekilde düzenlemelerini zorunlu kılmıştır.

Şikâyete konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci ve 16.1.3’üncü maddeleri incelendiğinde, idarenin 16.1.2’nci madde özel aykırılık hallerini uygulanacak olan ceza oranını ve sözleşmenin feshine sebep olacak tekrarlanma sayılarını ayrı ayrı belirttiği, 16.1.3’üncü maddesinde ise iki adet ağır aykırılık haline yer verildiği, bunlardan bir tanesinin 10-51 güzergâhta toplam 10 defa taşıma hizmetinin yerine getirilememesi ile 52 veya daha fazla güzergâhta toplam 5 defa taşıma hizmetinin yerine getirilememesi durumunda sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği anlaşılmış olmakla birlikte, Tip Sözleşmenin 16’ncı maddesinin genel içeriği ve ağır aykırılık hallerine ilişkin ilgili dipnotları birlikte değerlendirildiğinde, ağır aykırılık hallerinin tekrar edilmesi beklenilmeden gerçekleşen aykırılık hali olarak ele alınması gerekeceği, idarenin Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde anılan durumun özel aykırılık hallerinde tekrarı mümkün aykırılık hali şeklinde değerlendirmek suretiyle 10 ve 5 kez gerçekleşen hallerin yekpare olarak ağır aykırılık hali olarak belirlediği anlaşılmış olup Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.