BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, bibliyografya, gazete, bülten, broşür ve benzeri basılı yayınlar, basılı olmayan manyetik depolama üniteleri ve Adalet Bakanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif, işlenme ve eser inceleme ile Yayın Danışma Kurulu üyeliğine bağlı doğabilecek ücretler, bunlara ilişkin usul ve esaslar ile Yayın Danışma Kurulunun kurulması, çalışma esasları, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, yayımlanması, satın alınması ve mali haklarının devralınması, telif, tercüme, işlenme, basım, satış ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar ile adli ve idari yargı birimlerinin süreli ve süresiz yayın faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 50 nci maddesi ve 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adli ve idari yargı birimleri: Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde ilgili Cumhuriyet başsavcılığını, idari yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde bölge idare mahkemesi başkanlığını,

b) Ansiklopedi: Hukuk ve adalet alanında bilgileri ayrıntılı olarak veren çok geniş kapsamlı birkaç ciltten oluşan kitabı,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını,

e) Bibliyografya: Hukuk ve adalet alanında belli bir konuyla ya da dönemle ilgili kitapların, eserlerin tümünü içine alan ya da en iyilerini seçerek sıralayan kılavuzu,

f) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

g) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini ve doğrudan elektronik ortamda hazırlanmış şeklini,

ğ) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Bakanlığın görev alanıyla ilgili ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

h) İşlenme: Başka bir eserden veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,

ı) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonları,

i) Kurul: Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulunu,

j) Kurul Başkanı: Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Başkanını,

k) Manyetik depolama üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

l) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

m) Yazar: Yayımlanan ya da yayımlanacak her türlü yayının yazarını,

n) Yıllık yayın programı: Kurulun, bu Yönetmelik tarafından kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yayım işleri alanında faaliyetlerini belirlediği bir yıllık takvimi,

ifade eder.

Adalet Dergisi

MADDE 5 – (1) Adalet Dergisi hakemli ve yılda en az iki sayı olmak üzere Bakanlık tarafından yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Danışma Kurulu ve Eserlerin İncelenmesi

Yayın Danışma Kurulu

MADDE 6 – (1) Birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış olmak koşuluyla hukuk ve adalet alanında akademik çalışmaları veya eseri bulunan Bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hâkim ve savcılar arasından üç kişi ve üniversite öğretim elemanları arasından beş kişi Başkanlığın teklifi ve Bakan oluruyla iki yıl için Kurul üyeliğine seçilir.

(2) Başkanlığın bağlı olduğu Bakan Yardımcısı Kurulun Başkanı olup, Eğitim Dairesi Başkanı ve Başkanlık ilgili daire başkanı Kurulun tabii üyesidir.

(3) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

(4) Seçilen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bakan, süreli seçilen üyelerin görevine son verebilir.

(5) Kurul, alanında uzman kişilerin yazılı veya sözlü bilgisine başvurabilir.

(6) Kurulun sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür.

Toplantı ve karar

MADDE 7 – (1) Kurul, Başkanlıkça hazırlanan yıllık program uyarınca veya Kurul Başkanının üyelere yapacağı yazılı bildirim üzerine salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Kurul Başkanının katılmadığı toplantıya Eğitim Dairesi Başkanı başkanlık eder. Her ikisinin bulunmadığı toplantıya Başkanlık ilgili daire başkanı başkanlık eder.

(5) Kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınlarına ait eserlerin görüşüleceği veya karara bağlanacağı toplantılara ilgili üye katılamaz.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak.

b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkânlarına uygun olarak, Bakanlık yayınlarının içerik ve şekil yönünden geliştirilmesi ve düzenli çıkarılmasını sağlamak.

c) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya bedelsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirerek karara bağlamak.

ç) Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan süreli yayınlara abone olunması, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.

d) Uluslararası kurum ve kuruluşların Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek.

e) Bakanlığın süreli veya süresiz yayınlarında yer alacak içerikleri ve öncelikle yayımlanması gerekenleri belirlemek.

f) Bakanlığın merkez ve taşra kütüphaneleri ile personel eğitim merkezleri, yüksek mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi kütüphanelerine ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yayın desteği sağlamak, diğer ülkelerin yargı ve adalet kurumlarının yayın taleplerini mütekabiliyet esasını gözeterek yürütmek.

g) Bakanlığın görev alanına giren, toplumsal ve tarihi değer taşıyan eserleri araştırmak, derlemek ve yayımlamak.

ğ) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

h) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak.

ı) Bakanlık hizmet birimleri ile adli ve idari yargı birimlerinin süreli ve süresiz yayın faaliyetlerine ilişkin izin talepleri hakkında karar vermek.

i) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte yayın kurullarına verilmiş görevleri yapmak.

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 9 – (1) Kurul yayımlanması talep edilen eserleri, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda değerlendirir:

a) Şekil yönünden;

1) Eser sahibinin eserin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, eserini ilan edilen yazım ve atıf kuralları çerçevesinde fiziki ve elektronik ortamda ilan edilen kurallara göre sunması,

2) Eserin sahibi tarafından imzalanması,

3) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve içeriğinin basım teknolojisine uygun usul ve teknikle hazırlanması,

4) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için uygun olması,

5) Yabancı dilde hazırlanmış olmadıkça yayımlanması talep edilen eserin Türkçe dil bilgisi kuralları yönünden kontrol edilmiş olması,

6) İlan edilmiş bulunan yayın kurallarına uyulması.

b) Esas yönünden;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması,

2) Suç teşkil etmemesi,

3) Kamu düzeni ve milli menfaatlere uygun olması,

4) Bakanlığın kuruluş amaç ve görevleri başta olmak üzere, faydalı olacağı değerlendirilen konularda; doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,

5) Meslek mensupları, yargı çalışanları, uygulayıcılar, akademik çevreler ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,

6) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanması.

Değerlendirme usulü

MADDE 10 – (1) Yayımlanması ya da satın alınması istemiyle veya başka bir taleple gönderilen eserler ve dokümanlar ilgisine göre, Kurul Başkanı tarafından görevlendirilen Kurul üyesi veya üyeleri ya da bu Yönetmelik uyarınca görevlendirilenler yahut hakem olarak görev alanlar tarafından hazırlanan rapor gözetilerek Kurul tarafından değerlendirilir.

(2) Kurul Başkanı, eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndererek görüş bildirilmesini de isteyebilir.

(3) Süreli yayınlara abone olunması veya görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması söz konusu olduğunda, eserleri tanıtan ve fiyat bilgilerini içeren dosyalar Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

Değerlendirme sonucu

MADDE 11 – (1) Değerlendirilen eserlerin;

a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur” ibaresi,

b) Gerekli düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapılması uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yapılan Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur” ibaresi,

c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görülmemiştir” ibaresi,

yazılarak üyelerce imzalanır. Farklı görüşte olan üye ayrıca kanaatini yazılı olarak belirtir.

Eser inceleme ücreti

MADDE 12 – (1) Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücretleri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri ve düzeltme ücretleri gibi hususlar hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sözleşme

MADDE 13 – (1) Kurulun basımına karar verdiği eserler için Başkanlık ile eser sahipleri arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren bir sözleşme imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Şartları ve Hakemlerin Görevleri ile Eserlerin Hazırlanması ve Temini

Yayın şartları

MADDE 14 – (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahiplerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Talep dilekçelerinde, “Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini” beyan etmek.

b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait sahnede temsil ve icra hakları hariç veya dâhil bütün haklarını Bakanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan Başkanlığa vermek.

c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesini ibraz etmek.

ç) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Bakanlığın eser üzerinde tasarruf yetkisini kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

(2) Eser sahibi talep tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanmayan eserini geri isteyebilir.

(3) Basımevi, Başkanlığın isteği ve vereceği süre içinde tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdür.

(4) Tercüme eser teklifinde bulunanların başvuru ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.

(5) Kurul Kararı gerekmeyen haller şunlardır:

a) Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, söylev ve demeçler, Bakanlığın genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, panel, konferans, sempozyum sonucu değerlendirme yayınları, benzeri toplantı ve organizasyonlar ile bu tip organizasyonların tanıtımında kullanılacak materyallerin seçimi, satın alınması, basımı, yayımı, Bakanlık birimlerince tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması ve evvelce bu Yönetmeliğe göre değerlendirmeye tabi tutulmuş olan bir eserin yeniden yayımlanması ya da satın alınması.

b) Hizmet öncesi, adaylık ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması ve yayımlanması.

Eserlerin hazırlanması

MADDE 15 – (1) Kurul basılı veya elektronik ortamda; telif, tercüme, araştırma, inceleme, bibliyografya, dergi, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı, katalog, broşür, rapor, tez, ansiklopedi ve uzmanlık eğitimi kapsamında okutulan konularla ilgili ders kitabı niteliğindeki fikir mahsulü yazılı eserler veya işlenmeler hazırlatabilir.

(2) Başkanlığın çıkardığı dergiler hakemli veya hakemsiz olabilir.

Hakemlerin görevleri

MADDE 16 – (1) Hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Hakemler yayın taslaklarına ilişkin hakem raporunu doldurarak otuz gün içinde Başkanlığa gönderir.

(3) Hakem raporlarında aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Bakanlığın görev alanına katkı sağlayıp sağlamadığı.

b) Eserin, bilimsel nitelik bakımından yayıma uygun olup olmadığı.

c) Eserlerin yazıldığı dilin esaslarına, imla kurallarına, literatüre, etik kurallara ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığı.

ç) Çeviri yayınlarla ilgili olarak yazarından ve yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurumdan alınan yayım iznine ilişkin belgelerin inceleme sonucu.

Yarışma ve ısmarlama yoluyla eser temini

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması veya yaptırılması için Kurul kararıyla ödüllü ve ödülsüz yarışmalar açılabilir veya ısmarlanabilir. Yarışma sonucunda verilecek olan ödül, telif ücreti yerine geçmekle beraber, Kurulun önerisi üzerine bütçe imkânları doğrultusunda benzer yarışmalarda belirlenen ödüller göz önüne alınarak, Bakan tarafından belirlenir.

Eserlerin toplanması ve arşivlenmesi

MADDE 18 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca çıkarılan yayınların, teftiş raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dokümanın birer nüshası Başkanlığa gönderilir.

(2) Bakanlık teşkilatının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, teşkilatta işbirliğini ve iş verimliliğini arttırıcı konular ile uygulamalı ve teorik konularda kaynak eser, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırmalar, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme ve benzeri yazı ve çeviriler ile diğer sanatsal eserler Başkanlıkta toplanarak değerlendirilir. Uygun görülenler Kurul gündemine getirilir.

(3) Yayımlanan her türlü eser Başkanlıkta muhafaza edilir. Ayrıca Bakanlıkça basılan eserlerden on adet ve satın alınan eserlerden bir adet olmak üzere arşiv oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telif Ücreti ve Basım İşlemleri ile Dağıtım ve Satış

Telif ücreti

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak olan eserlerin, telif veya işlenme hak ve ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış veya kamuya mâl olmuş derleme, toplama ve salt mevzuat veya kanun kitapçığı olarak hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.

(2) Meslek mensupları ve yargı çalışanları ile Kurul üyelerinin resmi görev gereği olmayan eserleriyle ilgili telif ve tercüme ücretleri birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Giderler ve basım işlemleri

MADDE 20 – (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dijital veri tabanlarına ve süreli yayınlara abone olunmasına, elektronik yayın, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınmasına ve bu Yönetmelik gereği yapılan her türlü yayım faaliyetine ilişkin işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.

(2) Yayın hizmetleriyle ilgili giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Şartnamelerin hazırlanması ve ihalenin yapılması

MADDE 21 – (1) Başkanlıkça, baskı adedi belirlenen yazılı eser ve işlemelerin boyutu, yaklaşık forma adedi, kâğıt cinsi, kapağın cins, renk ve sayfa düzeni gibi teknik konular ile basımla ilgili diğer hususları ihtiva eden şartnameler, ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanır ve ihale yapılır. Sözleşmeyle ilgili diğer işlemleri Başkanlık yürütür.

Teknik çalışmaların yürütülmesi ve yayınların teslim alınması

MADDE 22 – (1) Eser veya işlenmelerin, sözleşme şartlarına uygun olarak basımını sağlamak üzere, ihaleyi alan yükleniciyle yapılması gerekli teknik çalışmaları Başkanlık yürütür ve bu çalışmalar sonuçlanınca Kurul tarafından “Basılabilir” izni verilir.

(2) Basılan yayınların teslim alınması ve benzeri işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.

Dağıtım

MADDE 23 – (1) Yayımlanan eserlerin dağıtımı, Başkanlığın uygun göreceği plana göre yerine getirilir.

(2) Yayımlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı; hukuk ve adalet alanıyla ilgili bulunan kişi veya kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanlığın uygun göreceği diğer kişi, kurum ve kuruluşlara yapılır.

(3) Eserlerin dağıtımı uygun yöntemle kayıt altına alınır.

Satış

MADDE 24 – (1) Yayımlanan eserlerin satış işlemlerini Başkanlık yürütür. Kurul Başkanının onayı ile satış işlemleri için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu yetkilendirilebilir.

Satış şartları

MADDE 25 – (1) Yayın satış şartları şunlardır:

a) Kitapçılara aynı kitaptan en az on adet satın almaları halinde birim fiyatından yüzde yirmibeş; elliden fazla satın almaları halinde ise yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.

b) Meslek mensupları ve yargı çalışanlarına, avukat ve noterler ile akademik personele eserin birim fiyatından yüzde yirmibeş; hâkim ve savcı adayları, avukat stajyerleri ve kimlik ibrazı şartıyla öğrencilere, yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.

Yayınların maliyet hesabı

MADDE 26 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı, kâğıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücretli veya ücretsiz kitaplar için yüzde elli oranındaki bedel tutarından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti belirlenmiş olur.

(2) Başkanlığın teklifi ve Kurul Başkanının onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir.

Yayın gelirleri

MADDE 27 – (1) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etiğe aykırı davranış

MADDE 28 – (1) Bir yayının hazırlanması veya yayımlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki haller etiğe aykırı davranış olarak kabul edilir:

a) Uydurma: Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak.

b) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

c) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek.

ç) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.

d) Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.

e) Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek.

f) Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar veya yazarlar eklemek ya da yazar sıralamasını değiştirmek.

(2) Etiğe aykırı davranış tespit edilmesi halinde Başkanlıkça durum yasal işlemler yapılmak üzere merciine bildirilir.

Yayın ve tanıtım izni

MADDE 29 – (1) Bakanlık hizmet birimleri ile adli ve idari yargı birimleri, Kuruldan izin almadan süreli ve süresiz yayın faaliyetinde bulunamaz.

(2) Adli ve idari yargı birimleri, Kurul Başkanının izni olmadan, yurt içi ve yurt dışında, yükseköğretim kurumları dahil eğitim ve öğretim kurumlarında, fuar, sergi, sempozyum, panel ve söyleşi gibi etkinliklerde; kitap, dergi, işleme, tanıtım filmi ve benzeri eserleri tanıtım, satış ve benzeri faaliyetlerde bulunamazlar. Adli ve idari yargı birimlerinin izin talepleri Başkanlığa iletilir ve Başkanlıkça Kurul Başkanına sunulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıkarılmış ilgili mevzuat ve Milletlerarası Sözleşme hükümleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 12/10/1994 tarihli ve 22079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yorum Ekle