4734 Sayılı Kanun’un Temel İlkeleri İle Usul Ekonomisi

Karar No              : 2020/UH.I-1760

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/463594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ventura Yazılım A.Ş.nin 28.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.10.2020 tarihli yazısı ile kısmen reddi üzerine, başvuru sahibince 12.10.2020 tarih ve 45339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1592 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin 4.1.1’inci maddesinde uygulama yazılımının client-server mimariye sahip olması ve idarenin web tabanlı sisteme geçiş konusundaki talebi üzerine yüklenicinin bu geçişi 2 ay içerisinde ücretsiz sağlaması hususlarının düzenlendiği, bu düzenlemeyle ihale konusu işi halihazırda yürüten bir önceki ihalenin yüklenicisinin kayırıldığı, ürünü client-server mimaride çalışan mevcut yüklenicinin web tabanlı mimariye sahip ürününün de bulunduğu, anlaşıldığı kadarı ile mevcut yüklenici hazır olduğunda söz konusu geçiş işleminin sağlanacağı, bu durumda hiçbir isteklinin mevcut yükleniciden daha düşük teklif vermesi imkânının bulunmadığı, bu hususun “idarenin kendi ihtiyaçlarını belirlemesi” kapsamındaki bir takdir yetkisi içerisinde değerlendirilemeyeceği ve bu konuda bilirkişiden görüş talep edilmesi gerektiği,

4) Teknik Şartname’nin 10.22’nci maddesiyle “akciğer x-ray görüntülerinde nodül tespiti” ve “akciğer x-ray görüntülerinde kemik baskılama” için yapay zekâ çözümü satın alınmak istendiği, bu iki çözümü geliştirmiş olan tek şirketin Akgün Bilg. Pro. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin bu ürünü adı geçen şirketten satın alması gerektiği, “ihalelerde rekabetin sağlanması” temel ilkesi gereğince bahse konu yapay zekâ çözümlerinin HBYS ihalesi kapsamında değil ayrıca alınmasının ya da HBYS ihalesi kısmi teklife açılarak alınmasının uygun olduğu, yine Teknik Şartname’de nodül tespitinde en az %75 doğruluk kriteri getirilmekle beraber bu doğruluğun ne şekilde ölçüleceğinin nesnel şekilde açıklanmadığı, bu durumun “ihalelerde saydamlığın sağlanması” temel ilkesine aykırı olduğu, ayrıca %75 oranının sağlık sektörü için kabul edilemez olduğu iddialarına yer verilmiştir.

         3) Başvuru sahibinin 3’üncü ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir…” hükmü bulunmaktadır.

Aktarılan hüküm çerçevesinde, 3’üncü ve 4’üncü iddiaların, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlar içerdiği, bu itibarla ilgili kişilerin görüşüne başvurularak çözülmesi gerektiği anlaşılmış olmakla beraber, 2’nci iddia kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde zaten ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri ile usul ekonomisi gereğince, ihale sürecinin uzamamasını da teminen görüş istenilmeden incelemenin sonuçlandırılmasının yerinde olacağı neticesine ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle