Karar No              : 2020/UH.II-803

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/15487 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2020 tarih ve 15574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/575 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İdari Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen K1 Yetki Belgesi” düzenlemesinin yer aldığı, ihalenin 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı kapsamında K1 yetki belgesi yerine K1* (yıldızlı K1) yetki belgesinin sunulduğu,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1 yetki belgesinin yurtiçi eşya taşımacılığı yapacaklara, K1* (yıldızlı K1) yetki belgesinin ise, yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb.) il sınırları içerisinde taşımacılık yapan firmalara verildiği, bu sebeple K1* (yıldızlı K1) yetki belgesine sahip isteklinin yalnızca ikamet ettiği şehirde taşımacılık yapabileceği,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde “e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.” hükmü,

 Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) K1 yetki belgesi için başvuran;

1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

şarttır.

ç) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

d) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda sunulması gereken bilgi ve belgelere yönelik düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda da isteklilerin; Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde belirtilen ve yurt içinde eşya taşımacılığında kullanılacak araçlar için düzenlenen K1 yetki belgesini teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiği hususunun bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında K1* yetki belgesinin sunulduğu, anılan belgenin Boss Ulaşım Turz. Filo Kiralama Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, veriliş tarihinin 24.09.2019 geçerlilik tarihinin 29.09.2024 ve söz konusu belgeye ait numaranın ANK.U-NET.K1.06.163654 olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu K1* yetki belgesi üzerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bu yetki belgesi yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapmak üzere verilmiştir.” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

Başka bir ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusu incelemesi kapsamında K1* (Yıldızlı K1)  yetki belgelerinin tanımı ve sahip olma koşullarına yönelik olarak Kurumca ilgili merciden bilgi talep edilmiş, yapılan inceleme neticesinde alınan 02.08.2017 tarihli ve 2017/UH.I-2130 sayılı Kurul kararında “…24.07.2017 tarihli ve 60802 sayılı yazı ile Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden K1* belgelerinin tanımı ve söz konusu belgeye sahip olma koşulları hakkında açıklama talep edilmiş olup, söz konusu yazıya 28.07.2017 tarihli ve 60802 sayılı yazı ile cevap verilmiş olup, anılan cevap yazısında “…30.12.2009 tarih (2010/KUGM-04/GENEL) sayılı genelge ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca daha önce yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetlerden, ticari amaçla veya ticari amaçla olmayıp sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, toplam yüklü ağırlıkları 3,5 ton ve daha düşük kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için gerekli yetki belgesi (K1*-K2*) bulundurulması zorunluluğuyla ilgili süre 01.01.2010 tarihinden itibaren başlatılmıştır. (Ek-1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin,

13/8-a. maddesi K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının (Değişik: RG 23/05/2013-28655) 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde (Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek/tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden (Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 fark öderler.

Hükmüne amirdir.

Yukarıdaki mevzuat maddelerinde de belirtildiği indirimli ücret ödeyerek sadece kamyonetlerle taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere K1* yetki belgesi düzenlenmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.”  şeklinde cevap alındığı ve anılan kararda   “Yapılan incelemede, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen K Yetki Belgelerinin taşımanın şekline göre türlere ayrıldığı, K1 belgesinin ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacaklara, … K1* (Yıldızlı K1) belgesinin yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb.) il sınırları içerisinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara verileceği anlaşılmıştır.” değerlendirmesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 08.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ihale tarihinde de yürürlükte bulunan halinde “Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 14’üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendinde “Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.” hükmünün yer aldığı, dolayısıyla K1* (Yıldızlı K1) yetki belgeleri için sadece il içi ve/veya şehir içi taşımacılık faaliyetinde bulunabilme sınırlamasının kaldırıldığı görülmüştür.

Tüm bu bilgiler ışığında, her ne kadar İdari Şartname düzenlemesinde belge adı olarak  “K1 yetki belgesi” zikrediliyor ise de, ihale üzerinde bırakılan istekli adına yurtiçi eşya taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere düzenlenen K1* yetki belgesinin de aynı işleve sahip olduğu ve ihale dokümanında belirlenen kriterleri karşıladığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle