Karar No              : 2021/UH.II-1974

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/489449 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Tepebaşı İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliğinde Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından 24.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Tepebaşı İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliğinde Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Hat Atık Yönetimi Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.10.2021 tarih ve 46917 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1662 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Araçlarda Aranacak Şartlar ve Ekipmanlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. Yüklenici yürürlükteki mevzuat gereği ve resmi makamların zorunlu kıldığı belgeleri (YETKİ BELGELERİ) bulundurmak ve İdareye sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerin eksikliğinden doğan her türlü cezalar ve sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı, ancak madde kapsamında belirtilen yetki belgelerinin hangi belgeler olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadığı, söz konusu düzenlemedeki “mevzuat gereği ve resmi makamların zorunlu kıldığı” ibaresinin maksadından öte bir anlam taşıdığı, işin yapılması esnasında belli bir bölgeye giriş izni alınması gerektiğinde bile bu iznin yüklenici tarafından alınması gerekeceği, döküm sahalarına giriş izinlerinin alınması, araçların girdiği pazar alanları veya otoparklara ilişkin giriş ücretlerinin ödenmesi, sözleşmenin ifası sırasında UKOME veya diğer resmi kurumlarca getirilecek ücretli izin belgelerinin alınması vb. tüm giderlerin ilgili düzenleme kapsamında yükleniciden talep edilmesinin mümkün olacağı, yüklenici bu izni alamadığında cezai yaptırıma uğrayacağı, bahse konu muğlak düzenlemenin hem işin ifası esnasında karmaşaya sebep olacağı hem de isteklileri tereddüde düşüreceği, konuya ilişkin idare tarafından verilen cevapta belli bir bölgeye giriş izninin yüklenici tarafından alınması gibi bir durumun bulunmadığı, konunun kiralanacak araç ve ekipmanlarla ilgili olduğu belirtilse de, ilgili düzeltmenin ihale dokümanında yapılmadığı, bu şekilde yaşanabilecek sorunların engellenmediği, ilgili düzenlemenin K1, D2, R1 vb. şekilde net yapılmaması veya Ulaştırma Bakanlığınca verilen yetki belgeleri şeklinde sınırlandırılmaması sonucunda isteklileri gereksiz külfete sokabilecek bir hale geldiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2022 Tepebaşı İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve kent Temizliğinde Kullanılacak Araçların Kiralanması işi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Toplam 9 kalemden oluşan 12 ay süreli kent temizlik işi için araç kiralama hizmet alımı yapılacaktır. Personel çalıştırılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 51(ellibir) mahalle ve 40(kırk) yeni mahalle statüsüne alınan kırsal yerleşim yeri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Araçlarda Aranacak Şartlar ve Ekipmanlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. Yüklenici yürürlükteki mevzuat gereği ve resmi makamların zorunlu kıldığı belgeleri (YETKİ BELGELERİ) bulundurmak ve İdareye sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerin eksikliğinden doğan her türlü cezalar ve sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.

3.3. …Ayrıca; Mevzuatın bulundurulmasını ön gördüğü tüm bilgi, belgeler (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve hükümleri gereği yapılacak kontrollerde araçlarda bulunması yasal olarak zorunlu olan tüm belgelerin, gereçlerin (tescil belgeleri, ruhsat, takoğraf cihazları, D ve K belgeleri vb.)) bulundurulacaktır. Aksi durumda karşılaşılacak olan tüm olumsuzluklardan Yüklenici sorumlu olup, İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddede sayılan bilgi, belge ve malzemelerin eksikliğinden kaynaklanan İdarenin sorumlu tutulabileceği her türlü ceza, üçüncü kişiler dâhil tazmin mükellefiyeti Yükleniciye rücu edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname maddesinde mevzuat gereği bulundurulması gereken belgeler ile resmi makamların zorunlu kıldığı yetki belgelerinin yüklenici tarafından temin edileceği ve idareye sunulacağı düzenlenmektedir. İlgili madde “Araçlarda Aranacak Şartlar ve Ekipmanlar” başlığı altında düzenlendiğinden söz konusu yetki belgelerinin kiralanacak araç ve ekipmanlara ilişkin ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu izin, ruhsat ve teknik niteliklere yönelik belgeler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu belgelerin birer yeterlik kriteri olarak belirlenmediği görülmektedir.

İddiaya konu Teknik Şartname maddesinden yüklenici tarafından temin edilmesi ve sunulması istenen söz konusu yetki belgelerinin kiralanacak araç ve ekipmanlara ilişkin belgeler olduğunun anlaşıldığı, ilgili maddeden resmi kurumlarca getirilecek tüm ücretli izin belgelerinin yüklenici tarafından alınması gerektiği yönünde bir anlam çıkarılamayacağı, idare tarafından şikayete cevap yazısında da kiralanacak araç ve ekipmanlarla ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu belgelerin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, belli bir bölgeye giriş izninin yüklenici tarafından alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığının belirtildiği, kaldı ki bahse konu belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediği dikkate alındığında başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle