Karar No              : 2022/UY.II-364

Başvuruya Konu İhale:

2021/660622 İhale Kayıt Numaralı “Batman OSB Tekstil Kent Projesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Batman İl Özel İdaresi tarafından 16.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Batman OSB Tekstil Kent Projesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sinika Yapı Anonim Şirketi nin 31.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.01.2022 tarih ve 2783 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/81 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle

3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminat tutarının yetersiz, teminat vadesinin de ihalede istenen süreden daha az olması sebebiyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

 (4) … İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinin altıncı fıkrasında “Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait ihale ilanında “Batman OSB Tekstil Kent Projesi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.03.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak, ihale üzerinde kalan istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, söz konusu firma tarafından sunulan geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının beyan edildiği tespit edilmiştir.

EKAP kayıtlarında, ihale üzerinde kalan firmaca beyan edilen numaraya ilişkin geçici teminat mektubundaki tutarın 745.000,00 TL olduğu görülmektedir. Bahis konusu firmanın teklif ettiği tutara göre sunması gereken asgari geçici teminat miktarı 23.295.000,00 x %3 = 698.850,00 TL olduğundan, mezkûr firmanın sunmuş olduğu geçici teminat miktarının uygun olduğu belirlenmiştir.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan “Geçici teminat” başlıklı 26’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihinin 15.03.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

EKAP kayıtlarına göre ihale üzerinde bırakılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi 16.03.2022 olduğundan, mezkûr firmanın sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan e-geçici teminat mektubunun tutar ve süre açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.