Yerli Malı Belgesi Sunulmamış Olması Nedeniyle İsteklinin Değerlendirme Dışı BırakılamayacağıKarar No: 2020/UM.I-1945BAŞVURUYA KONU İHALE:2020/456511 İhale Kayıt Numaralı “6 Adet Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Anahtar Teslimi Montaj Dahil)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Dhmi) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğü tarafından 28.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Adet Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Anahtar Teslimi Montaj Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Aktif Isı Doğ. Sis. İnş. Kır.  Gıd. Hay. İth.  İhr. San.  Tic.  Ltd Şti.nin 16.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2020/1662 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR:Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca sunulan teklifin, yerli malı belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu zira yerli malı belgesinin fiyat avantajı uygulanması istenilen isteklilerce sunulmasının gerektiği ve bu anlamda yerli malı belgesinin sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği iddialarına yer verilmiştir.Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde   İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.” hükmü,Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.” hükmü,Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yerli malı belgesi” başlıklı 6.2.2’nci maddesinde “6.2.2.1. İstekli tarafından teklif ettiği malın yerli malı olduğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” açıklaması,İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “ 2.1. İhale konusu işin/alımın; a) Adı: 6 Adet Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Anahtar Teslim Montaj Dahil) b) Türü: Mal alımı c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğiç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. d) Kodu: 14.016.003.001.016 e) Miktarı: 6 ADET Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Dhmi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. …g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesib) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporuc) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlik Belgesid) Aday veya isteklilerin adına adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesie) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 7.5.3.2. 1- Teklif edilen kazanlar ve mütemimi olan ana ünitelerin (eşanjör, pompa) marka model ve tip belirtilecek ve teknik detaylarını gösteren (kapasite, ölçüler,ağırlık, mekanik ve elketrik bağlantı şemaları, çalışma aralık ve limitleri, yerleşim detayları, baza detayları, vb.) teknik dokümanlar ihale doyasıyla birlikte verilecektir.2- Kazanlar ve mütemmimleri olan ana ünitelerin (eşanjör, pompa) ürünler CE Belgesine sahip olmalı ve bu belgeler teklifle birlikte verilmelidir.3- Teklif edilen cihazların Erzurum ili sınırlarında yerleşik bakım işlerini gerçekleştirebilecek münhasır yetkili veya yerleşik yetkili servis ağı olacaktır. Yetkili servislerin ana firmadan alınmış  ” Hizmet Yeterlik Belgesi” teklifle birlikte verilecektir. Yetkili servisler en az 1 yıldır ilgili markanın servis hizmetini Erzurum ili sınırları içinde veriyor olacaktır.4- Kazanan imalatçı firmanın standart ve seri üretimi olacak, ulusal/uluslararası kuruluşlardan alınmış kapasite, verim vb. niteliklerini gösteren test raporları teklif ekinde idareye sunulacaktır.5- Teknik Şartnameye uygun 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 63/c maddesi uyarınca %15 (yüzdeonbeş) fiyat avantajı uygulanacak olup, “Yerli Malı Belgesi” ibrazı gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi teklifle birlikte verilecektir.” düzenlemesi,Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır. 35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “Fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 35.3’üncü maddesinde “35.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. İhale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde;Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgisi tablosunda “Yerli Malı Belgesi” kısmının doldurulduğu ancak daha sonra idareye sunulan yerli malı belgesinin alım konusu ürünlere ilişkin olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesinde mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabileceği ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, ihale ilanı ve İdari Şartname’de, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği hüküm altına alınmış olup Kamu İhale Genel Tebliği’nin 6.2.2’nci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirileceğine ilişkin açıklamaya yer verildiği anlaşılmaktadır.İlgili düzenlemelerden, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile tespitler bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri, Mal Alımı İhaleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile ihaleye ait İdari Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde istekli tarafından yerli malı belgesi sunulmaması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik düzenlemelerin yer almadığı, bu duruma ilişkin yaptırımın sadece söz konusu istekli tarafından lehine uygulanması beklenilen fiyat avantajının uygulanmaması olabileceği, Aktif Isı Doğ. Sis. İnş. Kır. Gıd. Hay. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan “Yerli Malı Belgesi”nin ihale konusu kazanlara ilişkin olmadığı, başvuru sahibi isteklinin beyanının da bu yönde olduğu, bu sebeple söz konusu belgeyi sunan isteklinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenen yerli malı teklif eden istekliye sağlanacak olan %15 oranında fiyat avantajından yararlandırılamayacağı anlaşılmış, bununla birlikte istekli tarafından sunulan yerli malı belgesinin ihale konusu kazanlara ilişkin olmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aktif Isı Doğ. Sis. İnş. Kır. Gıd. Hay. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle