Yemek İhalesinde Çiğ Girdi Malzemelerinin Tür ve Miktarı Konusunda Çelişkilerin Bulunması

Karar No              : 2020/MK-150

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664254 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Aslan Catering Temizlik Gıda İlaçlama Turz. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-519 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Aslan Catering Temizlik Gıda İlaçlama Turz. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 05.06.2020 tarihli E:2020/811 sayılı kararı ile

4.Iddia yönünden değerlendirme;

Hastaneler Teknik Şartnamesi’nin 54-62 sayfaları aralığında “Tablo 7.1. Yemeklerin Porsiyonlarına Konulacak Çiğ Yiyecek Miktarları” ve 62-66 sayfaları aralığında ise “7.2. Yemeklerin Bir Porsiyonlarına Konulacak Çiğ Yiyecek Miktarları” tablosuna yer verildiği, 54-66 sayfaları aralığında yer alan düzenlemelerde yalnızca ana yemek malzemelerinin gramajlarına yer verildiği, normal yemek ve diyet yemeklerde kullanılacak çiğ girdi miktarlarına yer verilmediği, ayrıca Hastaneler Teknik Şartnamesi’nde 55’inci sayfada “Etli” Kuru Baklagiller” grubunda “Kuru Baklagil= 60 gr” ifadesinin yer aldığı, 64’üncü sayfada kuru baklagillerin “Kuru Baklagil Yemeklerinde= 50 gr” olması gerektiğinin belirtildiği, 55’inci sayfada “Etli Sebze Yemekleri” grubunda “Et Kemiksiz= 60 gr” ifadesinin yer aldığı, 63’üncü sayfada ise etli sebze yemeklerinde “Kemiksiz Et= 50 gr” olması gerektiğinin belirtildiği, 54’üncü sayfada “Büyük Parça Et Yemeği” grubunda Tavuk-Hindi Eti (Kemikli) 250 gr – Tavuk-Hindi Eti (Kemiksiz)= 200 gr ifadesinin yer aldığı, 64’üncü sayfada ise Tavuk-Hindi (Kemikli) = 200 gr – Tavuk-Hindi (Kemiksiz) = 150 gr olması gerektiğinin belirtildiği, bu durumun ihale dokümanında yemeklerin içerisine konulacak olan çiğ girdi malzemelerinin cins ve miktarları hususunda çelişkiler bulunduğu anlaşıldığından dava konusu kararda bu yönden hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan; dava konusu işlemin ihaleye ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-519 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü kısımlarının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle