Karar No              : 2020/UH.II-885

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/549423 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özil Temizlik Turizm Yemek Gıda Güvenlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/667 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerin İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre istenen banka referans mektuplarının mevzuata uygun düzenlenmediği,

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesi çerçevesinde düzenlendiği anlaşılan İdari Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu banka referans mektubunun incelenmesi neticesinde banka referans mektubunun ihalenin ilan tarihi olan 28.11.2019 tarihinden sonra 30.01.2020 tarihinde düzenlendiği, tutarının ise kullanılmamış 5.000.000,00 TL nakdi, 5.000.000,00 TL gayrinakdi kredi tutarları ile 21.975.333,68 TL teklifinin olması gereken (%10) 2.197.533,39 TL tutarı karşıladığı ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi Yemekçim Gıda A.Ş.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu banka referans mektubunun incelenmesi neticesinde banka referans mektubunun ihalenin ilan tarihi olan 28.11.2019 tarihinden sonra 25.12.2019 tarihinde düzenlendiği, tutarının ise kullanılmamış 27.437.316,32 TL nakdi, 9.299.003,46 TL gayrinakdi kredi tutarları ile 23.206.991,84 TL teklifinin olması gereken (%10) 2.320.699,18 TL tutarı karşıladığı ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Bu tespitler neticesinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Yorum Ekle