Karar No              : 2021/UH.II-2122

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/624087 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Üniversitesi Hastanesi 36 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dicle Üniversitesi Hastanesi 36 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pilmen Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 22.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.11.2021 tarih ve 51840 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1836 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu veya özel Sektörde Yataklı Tedavi Kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenleme ile ihale konusu işe salt yataklı tedavi kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretimi yapan isteklilerin katılabileceği, bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeleri ihlal ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri…” hükmü,

İhale İlanı’nın “Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 4.4’üncü maddesinde “4.4.1.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya Özel Sektörde Yataklı Tedavi Kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Dicle Üniversitesi Hastanesi 36 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

36 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya Özel Sektörde Yataklı Tedavi Kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin ekinde ihale konusu işin türü ve miktarına ilişkin cetvel aşağıda yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu ihale, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve yan birimlerinin normal yemek alan hastalarına 3 ana öğün, diyet hastalarına 3 ana öğün ve diyetin özelliğine göre 3 ara öğün, refakatçisine 3 ana öğün ve hastane nöbetçi personeline nöbet saatlerine uygun olarak yemeklerin yapımı, sabah, ara ve gece kahvaltısının hazırlanması, hastane personeline öğlen yemeğinin tahsis edilen yemekhanede servis edilmesi, merkez ve diyet mutfağının kliniklere servisi, kliniklerden hasta yataklarına, refakatçilerine ve nöbetçi ekibe servisi ve servis öncesi-sonrası hazırlık, mutfağın temizliği ve tüm bulaşık hizmetlerini içermektedir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Verilecek Hizmetlerin Cinsi ve Kapsamı” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu hizmet, Dicle Üniversitesi Hastanesi genel mutfağı, diyet mutfağı, mutfak ve yemekhaneleri yanında hasta odalarını da kapsamaktadır. Verilecek hizmet; satın alma, depolama, hazırlama, pişirme, servis edilme, atıkların toplaması, temizlenme aşamaları ile gerçekleştirilecektir. Firmaların yükümlü olduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.” düzenlemesi,

“Verilecek Hizmetlerin Cinsi ve Kapsamı” başlıklı 4’üncü maddesinin “Hazırlama-Pişirme” başlıklı B bölümünde “1-Firma tarafından kahvaltı hazırlanması ve yemeklerin pişirilmesi hastane genel mutfağında gerçekleştirilecektir. Pişirme işlemi en son teknolojiye uygun, makine parkında istenen alet, araç makinelerle ehil kişilerce yapılmalıdır. Hazırlanma ve pişirme yöntemi beslenme ilkelerine uygun olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru konusu ihalede (53) adet ihale dokümanı indirildiği, 15.11.2021 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin tekliflerin değerlendirme aşamasının devam ettiği anlaşılmıştır.

İhale dokümanı kapsamında yapılan incelemede, ihale konusu işin 36 aylık malzeme dahil yemek hizmet alımı olarak belirlendiği, idarenin mutfağında yüklenici tarafından gerçekleştirilecek söz konusu yemek hizmetinin; malzemelerin satın alınması, depolanması, hazırlanması, yemeğin pişirilmesi, servis edilmesi, atıkların toplanması ve temizleme aşamalarını kapsadığı, bu doğrultuda 1.900.000 adet sabah kahvaltısı, 250.000 adet diyet kahvaltısı, 4.300.000 adet öğlen-akşam yemeği, 500.000 adet öğlen-akşam diyet yemeği ve 1.000.000 adet ara öğünün, Dicle Üniversitesi hastanesi ve hastaneye bağlı yan birimlerde 36 aylık süre zarfında bahse konu hizmetin sunulması olarak belirlenmiştir.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin, 5 kalem şeklinde her bir öğün yemek için öngörülen miktarlar üzerinden ayrı ayrı belirlendiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi ile İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesinde benzer iş tanımının, “Kamu veya Özel Sektörde Yataklı Tedavi Kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesindeki tanım incelendiğinde, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kuruluşları ve hastanelerde malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak tanımladığı görülmektedir. İhale konusu 36 aylık malzemeli yemek hizmeti alımının üniversiteye bağlı bir hastanede gerçekleştirileceği, hastane yemek alımlarında hizmetin sunulacağı kişiler, servis, yemek grupları ve niteliklerinin özellik arz ettiği, diğer yandan servis sonrası temizlik, dezenfeksiyon vb. işlemlerin de diğer yemek hizmet alımlarından farklı olduğu, bununla birlikte benzer iş tanımında ihale konusu iş ile birebir aynı tanım yapılmayıp özel sektörde gerçekleştirilen işlerin de tanıma dahil edildiği anlaşıldığından, benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle