Yapım İşinin Gerçekleştirileceği Yere Yakın Bir Başka Üreticiden Beton Harcı Temin Edilmesi

Karar No              : 2020/MK-235

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” ihalesine ilişkin olarak Suryol İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – DT Ener. Üret. A.Ş. – AGF Ener. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1357 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Demgün İnş. Harf. Mad. Tar. Nak. Pet. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 16.09.2020 tarihli ve E:2020/1493, K:2020/1575 sayılı kararı ile “… Davacı tarafından “C30/37 beton harcı (iş başında)” analiz girdisine ilişkin olarak 20.03.2020 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi veren firmanın adresinin Merkez/Sivas olduğu, ayrıca teklif edilen birim fiyata malzemenin şantiyeye tesliminin de dahil olduğu, meslek mensubu tarafından Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.03.2020 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili iş kalemindeki beton harcına ilişkin fiyat teklifini içeren proforma faturanın, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak meslek mensubu tarafından onaylandığı, teklif edilen birim fiyata malzemenin şantiyeye tesliminin de dâhil olduğu, teslim edilecek beton harcının Sivas İlinde üretileceği yönünde bir kaydın proforma faturada yer almadığı, kaldı ki, proforma faturayı düzenleyen firma tarafından ihale konusu yapım işinin gerçekleştirileceği yere yakın bir başka üreticiden beton harcı temin edilerek alıcılara teslim edilmesinin önünde hukukî bir engelin de bulunmadığı açıktır.

Bu itibarla, davacının teklifinin reddedilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1357 sayılı kararının başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (b) bendi ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle