Aşırı Düşük Teklifte Önemli Teklif Bileşenleri Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçermelidir.

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UY.I-457

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1290507 İhale Kayıt Numaralı “Malatya-Yoncalı Sulaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığı tarafından 18.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya-Yoncalı Sulaması” ihalesine ilişkin olarak Maksima Elektrik İnş. Tic. A.Ş.nin 29.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.02.2024 tarih ve 132841 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından beyan edilen bilanço oranları İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen oranları sağlamadığı, beyan edilen iş hacmine ilişkin tutarlar İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde istenilen kriterleri sağlamadığı, iş hacmine ilişkin İdari Şartname’de sağlanması istenilen oranlar iş ortaklığını oluşturan şirketlerin her biri tarafından ortaklık hisseleri oranında sağlanamadığı, yapım işleri cirosunun beyan edilmiş olması halinde ihale dokümanında yer alan standart forma uygun yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulması gerektiği, bu tablonun birden fazla sayfadan oluşması halinde her bir sayfası meslek mensubunca imzalanarak kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, sunulan belgelerin her sayfası meslek mensubunca imzalanarak kaşelenmediği/mühürlenmediği, ihale dokümanında yapım işleri ciro bilgileri tablosuna ilişkin iki farklı standart formun bulunduğu, ortak girişim olarak yapılan işlerden elde edilen yapım işleri cirosuna ilişkin standart formun açıklamalar kısmının 5’inci maddesine göre bu belgenin her bir ortak girişim için ayrı ayrı düzenlemesi gerektiği ve 4’üncü maddesinin son cümlesine göre ise ortak girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, anılan istekliler tarafından bu belgeler her bir ortak girişim için ayrı ayrı hazırlanmadığı, ortak girişimdeki hisse oranını gösteren belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı, söz konusu istekliler tarafından beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler kapsamında idareye sunulan belgeler ihale dokümanında yer alan standart formlara ve İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun bir şekilde sunulmadığı, özellikle yabancı şirket statüsünde olan Dillingham Construction International Inc. tarafından sunulan yabancı ülkede ve dilde düzenlenmiş belgelerin tasdikleri ile tercümelerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Ayrıca aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanı düzenlemelerinden Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1’inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olacağı, apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin anlaşılacağı, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğunun kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, idarece ihale üzerinde bırakılan Hmp İletişim İnşaat Ene. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.- Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kıbrıs İnşaat Taahhüt Mad. Ene. San. ve Tic. A.Ş.- Gönüç İnş. A.Ş. İş Ortaklığından 09.01.2024 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak iş hacmini gösteren yapım işleri ciro bilgileri ile ortaklık tespit belgesine ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan Hmp İletişim İnşaat Ene. Taah. San. ve Tic. A.Ş.- Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. İş Ortaklığının pilot ortağı ile özel ortak Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kıbrıs İnşaat Taahhüt Mad. Ene. San. ve Tic. A.Ş.- Gönüç İnş. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, ayrıca söz konusu ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi iş ortaklıkları tarafından İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddesinde belirtilen kriterlerin sağlandığı görülmüştür.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan Hmp İletişim İnşaat Ene. Taah. San. ve Tic. A.Ş.- Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. İş Ortaklığının özel ortağı Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. tarafından beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde,

Sunulan belgeleri hazırlayan bağımsız denetçi/yeminli mali müşavir Bethany Steel, firma unvanı H And R Block BD/YMM tarafından yabancı dilde ve yabancı ülkede düzenlenen ve imzalanıp kaşelenen bilanço bilgileri tablosu, 2022 yılı proje gelirleri toplamını gösteren 2022 mali yılı denetim özeti ile yapım işleri gelirleri bilgi tablosuna ilişkin belgelerin sunulduğu,

Söz konusu belgelerin yeminli tercüman Feride Biçen Üstün tarafından tercüme edilip imzalanıp kaşelendiği ve noter tarafından onaylandığı, söz konusu belgelere yönelik sunulan apostil tasdik şerhinde Oklahoma eyaleti noteri Sklylar Smith’in imzasının, sıfatının, üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidine ilişkin apostil tasdik şerhinin alındığı, ancak anılan noterin onayında belgeyi düzenleyen Bethany Steel, H And R Block’un imzasının doğruluğunun ve belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdik işlemi olmadığı, söz konusu belgelerin suret onayının yapıldığı, bu haliyle yapılan tasdik işlemlerinin geçerli olmadığı,

Aktarılan mevzuat hükümleri gereği apostil tasdik şerhinin belgeyi düzenleyenin imza/sıfat ve kaşe/mührüne yönelik olması gerekirken apostil tasdik şerhinin belgeyi düzenleyenin imza/sıfat ve kaşe/mührünü değil, noterin imza/sıfat ve damga/mührünü tasdiklediği, ayrıca bahse konu belgelerin düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğunun kabul edileceği anlaşılmakla birlikte, anılan özel ortak tarafından sunulan bahse konu belgelerin düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmediği ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olmadığı da anlaşıldığından, özel ortak Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. tarafından bilanço ve iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesine uygun şekilde sunulmadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Hmp İletişim İnşaat Ene. Taah. San. ve Tic. A.Ş.- Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Dıllıngham Constructıon Internatıonal Inc. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.