BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamı, yöntemi ve güvenliğine ilişkin genel usul ve esasları saptamak ve Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük birimlerinin, kurumların ve kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin Genel Müdürlük merkezi veri tabanındaki verilerden çevrimiçi veya çevrimdışı yolla yararlanmaları, paylaşımın kapsamı ve yöntemine ilişkin genel usul ve esaslar ile Veri Paylaşımı Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Çevrimdışı veri paylaşımı: Merkezi veri tabanında tutulan kayıtların veri tabanından sorgulanarak harici depolama araçları ve Genel Müdürlükçe belirlenen yöntemler ile paylaşımını,

ç) Çevrimiçi veri paylaşımı: Kimlik Paylaşımı Sistemi servisleri ile yapılan veri paylaşımını,

d) Diğer kişiler: Çevrimdışı veri paylaşımı yapılacak alıcı kurum dışında kalan kurum ve tüzel kişilikleri,

e) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) İdari kullanıcı: Alıcı kurum adına Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye ve imzaya yetkili kurum temsilcisini,

ğ) Kanun: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,

h) Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS): Merkezi veri tabanında tutulan verilerin alıcı kurumlar ile paylaşıldığı sistemi,

ı) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

i) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

j) KPS servisi: Merkezi veri tabanındaki verilerin KPS aracılığı ile paylaşılmasını sağlayan web servisini,

k) Kurul: Veri Paylaşımı Kurulunu,

l) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

m) Kurum bilgi formatı: Kişi bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası eşleştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak kullanılan, veri deseni ve veri giriş kurallarını içeren ve Genel Müdürlükçe belirlenen formattaki elektronik tabloyu,

n) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,

o) Özel nitelikli kişisel veri: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan verileri,

ö) Servis çıktı parametresi: KPS servisini oluşturan veri elemanlarının her birini,

p) Servis çıktı yetkisi: Farklı servis parametrelerinin birleşiminden oluşan veri grubunu,

r) Taahhütname: Alıcı kurumlar ile diğer kişilerin imzaladığı ve elde ettikleri verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik almayı taahhüt ettiği idari ve teknik tedbirleri içeren belgeyi,

s) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Veri Paylaşımı Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu, toplanması ve karar alınması

MADDE 5 – (1) Merkezi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri değerlendirerek veri paylaşımından yararlanacakları belirlemek, paylaşımın kapsamı ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Bakanlık onayı ile Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul, Bakanlık tarafından belirlenen başkan dahil beş üyeden oluşur.

(3) Kurul, her ayın ilk iş günü olağan olarak toplanır. Kurul Başkanının talebi halinde ise olağanüstü toplanır.

(4) Toplantıların gündemi, yeri ve saati Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Toplantıda görüşülecek konular ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Kurul üyelerine en az bir gün önce yazılı veya elektronik olarak iletilir.

(5) Kurul gündemine, toplantı sırasında üyelerden herhangi birinin teklifi üzerine madde eklenebilir.

(6) Kurul en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(7) Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararı imzalarlar. Muhalif görüş gerekçesi bir sonraki Kurul toplantısına kadar karar dosyasına eklenmek üzere sekretaryaya teslim edilir.

(8) Kurul kararları, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. İmzaların tamamlanması ve Genel Müdür onayına müteakiben karar yürürlüğe girer.

(9) Toplantılarda alınan kararlar her yıl birden başlanarak yılsonuna kadar numaralandırılır.

(10) Gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının onayı ile toplantıya üyeler haricinde de oy hakkı olmaksızın katılım sağlanabilir.

(11) Kurulun sekretarya işlemleri, Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşım taleplerini karara bağlamak.

b) Alıcı kurumlarla, hangi verilerin çevrimiçi olarak paylaşılacağına karar vermek.

c) Çevrimiçi ek servis, servis çıktı yetkisi ve servis çıktı parametresi taleplerini değerlendirerek karar vermek.

ç) Benzer konulardaki, çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşımlarına ilişkin ilke kararları almak.

d) Veri paylaşımının kapsamını belirlemek ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek.

e) Genel Müdürlüğün web sayfası üzerinde doğrulama amaçlı olarak, hangi servislerin yer alacağına ve bu servislerin girdi ve çıktı parametrelerine karar vermek.

f) Taahhütnamenin iptali, feshi veya veri paylaşımının askıya alınmasına yönelik karar almak.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun çalışmasına yardımcı olmak üzere sekretarya aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurulun toplantı gündemini hazırlamak.

b) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak.

c) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.

ç) Kurulun raportörlüğünü yürütmek.

d) Kurul tarafından alınan kararların ve ilke kararlarının uygulanması için gerekli yazışmaları yapmak.

e) Kurul kararlarının muhafazasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Veri Paylaşım Yöntemleri ve Taleplerin Değerlendirilmesi

Veri paylaşım yöntemleri

MADDE 8 – (1) Merkezi veri tabanında tutulan veriler Kanunda ve 6698 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından uygun görülen paylaşım yöntemi ile alıcı kurum veya diğer kişiler ile paylaşılabilir.

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) KPS’den faydalanmak için yapılan tüm talepler Kurul tarafından değerlendirilir.

Taleplerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar

MADDE 10 – (1) KPS üzerinden veri paylaşılacak alıcı kurumları, bu kurumların kullanımına açılacak KPS servisleri ile servis parametrelerini belirlemeye Kurul yetkilidir. Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınarak başvurular kabul edilir veya reddedilir:

a) Kendi mevzuatında merkezi veri tabanındaki verileri sorgulama veya doğrulamaya ilişkin görev ve sorumluluğunun bulunması.

b) Kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin, faaliyetlerini kamu kurum veya kuruluşlarının denetimi altında sürdürmeleri.

c) KPS üzerinden veri paylaşımının kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz etmesi.

ç) İş ve işlemlerin vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için yapılması, hizmetlerin genel olması ve süreklilik göstermesi.

(2) Kurul gerektiğinde, KPS’den faydalanma talebinde bulunan kamu hizmeti sunan tüzel kişilikler için ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından görüş isteyebilir.

(3) Alıcı kurumlara açılacak servis, servis çıktı parametresi ve çıktı yetkisi Kurulca uygun görülen düzeyde karşılanır.

(4) KPS’den faydalanan alıcı kurumların taşra teşkilatı, şubeleri veya alt kuruluşları tarafından yapılan talepler, bünyesinde bulunduğu alıcı kurum tarafından karşılanmak üzere Kurula sunulmaksızın reddedilir.

Çevrimiçi veri paylaşımı kuralları

MADDE 11 – (1) Alıcı kurumlarla internet veya web servisleri vasıtasıyla çevrimiçi veri paylaşımından önce taahhütname imzalanması zorunludur.

(2) Alıcı kurumların ek servis taleplerinin resmi yazı ile yapılması zorunludur.

(3) KPS servis talepleri karşılanırken;

a) Alıcı kurumun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde talep ettiği veriyi alma ve işleme konusunda yetkili ve sorumlu olup olmadığı,

b) Bilgi paylaşımının kişiler ve toplum için oluşturacağı kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz edip etmediği,

c) Talep edilen verilerin, belirtilen amaç ve yasal dayanak ile orantılı olup olmadığı,

hususlarında; ihtiyaç ve yetki analizi kriterleri kapsamında Kurul tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda alıcı kurumların uygun görülen ek servis talepleri, servis çıktı yetkisi veya servis çıktı parametreleri Kurulca uygun görülen düzeyde karşılanır.

Çevrimdışı taleplerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Alıcı kurumlar, KPS’den alabilecekleri verileri çevrimdışı talep edemezler. Ancak,

a) Çevrimdışı toplu veri taleplerini resmi yazı ile yapmaları,

b) Talep yazılarında veriyi kullanma gerekçesi ile yasal dayanağını belirtmeleri,

c) Kamusal hizmetin planlanması ve yürütülmesinde zorunlu bir ihtiyaç olması,

ç) Kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz etmesi,

durumlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, belirtilen amaç ve yasal dayanak ile orantılı olarak veri talepleri asgari düzeyde karşılanabilir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine uygun olmayan talepler Kurul gündemine alınmaz. Bu durumda, talebin iletildiği daire başkanlığınca; kullanma gerekçesi ile yasal dayanağının bildirilmesi gerektiği yönünde alıcı kurumlara veya diğer kişilere yazılı olarak bildirim yapılır.

(3) UAVT’ye ait toplu veriler, alıcı kurumlarla ve diğer kişilerle elektronik ortamda paylaşılır.

(4) Alıcı kurumlarla ve diğer kişilerle çevrimdışı veri paylaşımından önce taahhütname imzalanması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verilerin Hazırlanması, Teslimi ve İmhası

Verilerin hazırlanması

MADDE 13 – (1) Kurul gündemine alınarak karara bağlanan talepler, Genel Müdürlükçe geliştirilen uygulamalar ve tanımlanmış yetkiler doğrultusunda ilgili daire başkanlıkları tarafından karşılanır.  Uygulamalar üzerinden temin edilmesi mümkün olmayan talepler ise Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

(2) Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kurul kararları çerçevesinde süreklilik arz eden toplu veri taleplerinin web servisler veya uygulama seviyesinde karşılanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

(3) Diğer kişilerden gelen toplu eşleştirme taleplerinde yer alan veriler, veri tabanı kullanım performansını arttırmak ve daha etkin veriye ulaşabilmek amacıyla; Genel Müdürlük tarafından belirlenecek veri desenine göre oluşturulmuş kurum bilgi formatına uygun şekilde elektronik ortamda gönderilir. Genel Müdürlük gerektiğinde kurum bilgi formatında yer alan veri deseninde değişiklik yapabilir.

(4) Kurul tarafından olumlu olarak değerlendirilen, kişi bilgileri ile kimlik numarası eşleştirme taleplerinin, kâğıt ortamında olması veya belirtilen formata uygun olmaması durumunda, bu verilerin kurum bilgi formatına uygun şekilde Genel Müdürlüğe yeniden gönderilmesi talep edilir.

(5) Kurul tarafından kabul edilen talepler, veri tabanının verimliliğini ve performansını düşürmeyecek şekilde on iş günü içerisinde hazırlanır. Bu süre talep edilen verinin niteliğine bağlı olarak uzatılabilir.

(6) Çevrimdışı gönderilecek kişisel veriler; Genel Müdürlükçe belirlenen yöntem ve şifreleme tekniği ile iletilir.

Verilerin teslimi ve imhası

MADDE 14 – (1) Kişisel verilerin elektronik ortamda toplu olarak gönderilmesi veya tesliminde gizli evraka ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

(2) Elektronik ortamda gönderilen veya teslim edilen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sonrasında,  28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında alıcı kurum ve diğer kişiler tarafından silinir veya yok edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstisnalar ve Alıcı Kurumlar ile Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

İstisnalar

MADDE 15 – (1) Yüksek Mahkemeler, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Mahkemeler, Savcılıklar ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre görevlendirilen ön incelemeciler tarafından yürütülen; dava, soruşturma ve incelemelere ilişkin veri talepleri Kurula sunulmaksızın karşılanır.

(2) Görev ve yetkilerine uygun olmak ve görev onay yazılarının gönderilmesi şartıyla, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen soruşturma, inceleme, denetim ve teftişlerle ilgili veri talepleri Kurula sunulmaksızın karşılanır.

(3) 6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında talep edilen veriler Kurula sunulmaksızın karşılanabilir.

(4) Bu maddede yer alan çevrimdışı veri taleplerinde, 12 nci madde hükümleri uygulanmaz.

Alıcı kurumlar ve diğer kişilerin yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Alıcı kurumlar ve diğer kişiler çevrimiçi veya çevrimdışı olarak Genel Müdürlükten elde ettikleri verilerin; yetkisiz kişilerin eline geçmesinden veya yetkisiz kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan ve mali zararın tazmininden sorumludur.

(2) Alıcı kurum ve diğer kişiler;

a) Kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler ve aldıkları bilgileri mevzuatında sayılan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin dışında başka hiçbir amaçla kullanamazlar.

b) Elde ettikleri verileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayınlayamazlar.

c) Elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler için ise 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır.

(3) Edinilen verilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukuki sonuçları, veriyi alan alıcı kurumun ve diğer kişilerin sorumluluğundadır.

(4) Edinilen veriler, ilgili mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunması hükümlerine uygun olarak kullanılır.

(5) Elde edilen verilere erişim sağlayan tüm yetkililer bu maddede sayılan kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(6) Kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal edenler ile gizli verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizliliğin korunması

MADDE 17 – (1) Toplantılarda görüşülen ve gizlilik derecesi bulunan gündem maddelerinin korunması ve saklanması kapsamında; toplantıya katılım sağlayanlar, çalışmalar sırasında edindikleri sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.  Kurul Başkanı ve üyeleri ile toplantılara katılan tüm kişiler bu gizlilik ilkesine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ilgili personelin görevinden ayrılmasından sonra da devam eder.

Düzenleme yetkisi

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Ekle