Karar No              : 2013/UM.IV-4116

BAŞVURU SAHİBİ:

FEI EUROPE B.V., CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO:112 KAT:4 DAİRE:26 BALGAT/ ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Erzincan Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi Rektörlük Binası Fatıh Mahallesı 726 Sokak No:2 24100 ERZİNCAN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/91590 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Taramalı Elektron Mikroskobu” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 03.09.2013tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Erzincan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına Taramalı Elektron Mikroskobu” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.10.2013tarih ve 31860sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3655sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif ekinde sunulan belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru konusu ihalenin ise geçerli teklif kalmadığından iptal edildiği, oysa tekliflerinin mevzuata uygun olarak sunulduğu, idarenin söz konusu işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin … eklenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir

Yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinin başvuru sahibi istekliyi temsilen Feı Europe B.V.nin Türkiye temsilci olduğu belirtilen Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü Mesut Çapçı tarafından imzalandığı, dilekçe ekinde Feı Europe B.V.nin Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.ne verdiği yetki belgesinin bulunduğu, söz konusu yetki belgesinde yer alan noter onayının fotokopi olduğu ve belgede “… acentelik anlaşmasına göre bizim adımıza teklif(ler) sunmaya, sözleşme bedeli ve şartlarını müzakere etmeye ve sözleşme imzalamaya tam olarak yetkilidir.” ibaresinin yer aldığı, belgenin itirazen şikâyet başvurusunda bulunma konusunda yetkilendirme içermediği, ayrıca Mesut Çapçı’ya ait olmak üzere sunulan imza sirkülerinin de fotokopi olduğu görülmüştür. Söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, Mesut Çapçı’ya ait imza sirküleri ile Mesut Çapçı’nın Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü olduğuna dair ticaret sicili gazetesinin noter onaylı örneğinin 21.10.2013 tarihinde Kuruma ulaştırıldığı, ancak başvuru sahibi Feı Europe B.V.nin Mesut Çapçı’ya itirazen şikâyet başvurusunda bulunma yetkisi verdiğine dair verdiği vekaletnamenin süresi içinde tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin 11.10.2013 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde özetle, “teklif ekinde sunulan belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru konusu ihalenin ise geçerli teklif kalmadığından iptal edildiği, oysa tekliflerinin mevzuata uygun olarak sunulduğu, idarenin söz konusu işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı” şeklinde belirtilen iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen kararda, “Mesut Çapçı’ya ait imza sirküleri ile Mesut Çapçı’nın Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü olduğuna dair ticaret sicili gazetesinin noter onaylı örneğinin 21.10.2013 tarihinde Kuruma ulaştırıldığı, ancak başvuru sahibi Feı Europe B.V.’nin Mesut Çapçı’ya itirazen şikayet başvurusunda bulunma yetkisi verdiğine dair verdiği vekaletnamenin süresi içinde tamamlanmadığı” şeklinde yer alan gerekçeye dayanılarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin “başvurunun reddine” karar verilmiştir.

            Başvuru sahibinin, iddiasına ilişkin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde istenilen bilgi ve belgeler ile ön inceleme raporunun incelenmesi sonucu;

            Başvuru sahibinin 11.10.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinin başvuru sahibi Feı Europe B.V.’nin Türkiye temsilci olan Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü Mesut ÇAPÇI tarafından imzalandığı anlaşılmış olup, Mesut ÇAPÇI’nın Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’ni şirket müdürü olarak temsil yetkisi olduğuna ilişkin noter onaylı imza sirkülerinin de başvuru sahibi tarafından 21.10.2013 tarihli dilekçe ekinde süresi içinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

      Başvuru sahibi Feı Europe B.V.’yi temsil eden Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara 44 üncü noterliğinin 20.01.2010 tarihli onayını taşıyan şirket müdürü Mesut ÇAPÇI’ya ilişkin imza sirkülerinde;

 “…mahkeme ve icra dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya gerektiğinde umumi yetkileri ve H.U.M.K.’ndaki özel yetkileri de vererek avukatlar tutmaya (münferit) imzası ile Ozan Arslan’ın yetkili kılınmasına… oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı ve bahsi geçen dilekçenin pilot ortak adına “18 ocak 2010 tarih ve 7481 sayı ile yayınlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 66 ncı ve 67 nci sayfalarında yayınlanan şirket ana sözleşmesinin 8 nci ve 9 uncu maddeleri gereği olarak şirketin idaresine yönelik olarak, şirketin işleri ve idaresinin ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütüleceği, ilk10 yıl için Kalender Evleri A Blok No:27 Ümitköy/Ankara adresinde mukim MESUT ÇAPCI’nın şirket müdürü olarak seçildiği, şirketi müdürlerin temsil ve ilzam edeceği, şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunacağı, şirket müdürü MESUT ÇAPÇI’nın şirketin ünvanı altına koyacağı tek imza, şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu” şeklinde belirtilen bilgilerinin yer aldığı,

Diğer yandan aynı imza sirkülerinde, “Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak şirket ana sözleşmesindeki konularla ilgili her nevi ortaklıklara iştirak etmeğe ve bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşme ve evrakları imzalamaya, şirket adına her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap ve satışı, şirket lehine ve aleyhine ipotek tesisi ve fekki, gayrimenkul devir ve ferağ muameleleri yapmaya, bankalara verilecek her türlü kont garantiler, cari hesap kredi sözleşmeleri imzalamaya, Yargı mercileri huzurunda ki her türlü dava itiraz muamelelerini icra işlemlerinin takibine hacizlerin vazına ve kaldırılmasına, sulh name ve ibranamelere ilişkin evrakları imzalamaya, şirketi ilzam ve taahhüt altına sokan her türlü tutanak sözleşme ve benzeri evrakları, kıra sözleşmelerini, eksiltme artırma ve taahhütler ilgili her türlü teklif mektupları ve sözleşmeleri imzalamaya, bankalarla yapılacak akreditif işlemleri taahhütnameler ve bu işlemlerle ilgili evrakları, resmi ve malı müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordroları imzalamaya, bankalardaki alacaklı ve borçlu carı hesaplara keşide edilecek çekleri imzalamaya bankaları verilecek her türlü havale ve virman talimatları, teminat mektubu istek belgeleri, tahsile ve teminata verilen senetler ve geri alınmasıyla ilgili her türlü banka işlemlerinde kullanılan belgeler ve çekler, imzalamaya, bankalar nezdinde hesap açtırmaya ve açılmışbulanan bilumum hesapları kapatmaya, bilumum tesellüm evrakları konşimentolar, nakliye belgeleri, ordinolar, sigorta poliçeleri ve ilgili belgeleri düzenlemeye ve imzalamaya, PTT, Elektrik, bu ve Havagazı işletmeleri ile yapılacak sözleşme ve yazışmaları düzenlemeye ve imzalamaya. Bankalar ve Vergi Dairesi. S S.K. Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili her türlü bordro, bildirge, beyanname tutanak ile ilgili bilumum belgelen imzalamaya, şirket faaliyetlerinin ve gemlerin yürütülmesi için gerekli olan bilumum evrak ve belgeleri düzenlemeye ve imzalamaya yukarıda belirtilen işlerle ilgili veya konularla tahdidli olmaksızın süreli ve süresiz umumi ve husus, vekaletnameler le başkalarını vekil tayin etmeye, şirketimizi en geniş alanda her konuda temsil ilzam ve taahhüt altına sokma konularında Şirket Mudürü MESUT ÇAPCI’nın münferiden her konuda şirketi temsil ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir .” şeklinde belirtilen geniş bir yetkinin şirket müdürüne verildiği,

             Diğer yandan, başvuru sahibi tarafından teklif ekinde verilen Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yetkili olduğuna ilişkin “yetki belgesi” incelendiğinde, belgenin Ankara 13 Noterliğinin 07.01.2013 tarihli onayını taşıdığı, belge tarihinin 02.01.2013 olduğu, belge içeriğinde ise, “…Hollanda’daki FEI tarafından satılan ürünlerimiz için Türkiye’deki tek acentemizdir. ANATEK, ANATEK ile Acentelik Anlaşmasına göre bizim adımıza teklif(ler) sunmaya, sözleşme bedeli ve şartlarını müzakere etmeye ve sözleşme imzalamaya tam olarak yetkili olduğu” şeklinde belirtilen yetkinin olduğu anlaşılmıştır.

            Kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

             Bu açıdan yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin Türkiye’deki tek acentesi olanAnatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuru sahibi adına ihalelerde teklif verme ve sözleşme imzalama hususlarında yetkili olduğu, bu kapsamda sunulan yetki belgesinin mevzuatın aradığı belgelerin sunuluş biçimine uygun olduğu ve belge içeriğinde de Türkiye’deki tek acentesi olanAnatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’ne yetki verildiği anlaşıldığından, ihaleye katılım konusunda yetkili olan şirketin ve şirket müdürünün bu yetkisinin bir başka şahsa devrinde iradesinin her zaman geçerli olduğu, diğer yandan yetkili şirketin müdürünün de şirketi ihaleye katılım konusunda yetkili olan şirket müdürünün bu yetkisinin bir başka şahsa devrinde iradesinin her zaman geçerli olduğu kanaati ile hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmekte yer alan başvurulardaki kısıtlı süreler göz önünde bulundurulduğunda, çabuk işleyen ve etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısından yetki belgesi ile Anatek Analitik ve Araştırma Cih. İth. İhr. Mum. San. Tic. Ltd. Şti.’ne, anılan şirket tarafından da şirket yetkisinin şirket müdürü olan Mesut ÇAPÇI’ya verilerek yetki devri anlamına gelecek işlemlerin yapıldığı bu durumda verilen yetkilerin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmeyi de kapsadığı ve söz konusu yetki belgeleri ve imza sirkülerinin Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusunda geçerli olduğu, sunulan belgelerin yeterli olduğu, bu nedenle yetki belgesinin tamamlatılması gerek olmadığı değerlendirildiğinden başvurunun esastan incelenerek karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak, şirketi ihaleye katılım konusunda yetkili olan şirket müdürünün bu yetkisinin bir başka şahsa devrinde iradesinin her zaman geçerli olduğu kanaati ile hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmekte yer alan başvurulardaki kısıtlı süreler göz önünde bulundurulduğunda, çabuk işleyen ve etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısından vekâletname ile verilen yetkinin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmeyi de kapsadığı ve söz konusu yetki belgeleri ve imza sirkülerinin Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusunda geçerli olduğu, sunulan belgelerin yeterli olduğu, bu nedenle yetki belgesinin tamamlatılması gerek olmadığı değerlendirildiğinden başvurunun esastan incelenerek karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurulca “Başvurunun reddine” niteliğinde verilen karara katılmıyorum.

Yorum Ekle