Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar Tarihi : 04.04.2024

Karar No : 2024/UH.II-565

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çekmeköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/68367 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Çekmeköy İlçesindeki İbadethaneler ile Tuvaletlerinin Temizliği Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çekmeköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 22.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Çekmeköy İlçesindeki İbadethaneler ile Tuvaletlerinin Temizliği Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Balrıum Ener. San. Ltd. Şti.nin 06.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.03.2024 tarih ve 137383 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/379 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin bulunmadığı, anılan isteklinin ihalede sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin ise geçersiz olduğu, söz konusu belgenin hangi yol veya yöntemle aldığının, varsa yüklenici veya alt yüklenici sözleşmelerinin, sözleşmeye ait damga vergisi ve karar pulu beyannamelerinin verilip verilmediğinin ve bunlara ait ödemelerin yapılıp yapılmadığının, istekliye ait SGK kayıtlarının ve varsa işçilik faturası düzenleyen firma veya firmaların SGK kayıt ve beyannamelerinin incelenmesi gerektiği, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılanmadığı ve söz konusu belgenin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdare tarafından Green Group Kim. ve Tar. İth. İhr. Ltd. Şti.ne 26.02.2024 tarihinde EKAP üzerinde tebliğ edilen yazı ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden bilgi ve belgelerin sunulması konulu yazının tebliğ edildiği, anılan istekli tarafından idareye sunulan belgeler arasında anılan istekli ve Yaka Marketler Zinciri/Karaman Tük. Mal. Tem. ve Kağ. Ürün. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 01.08.2023 tarihinde imzalanmış, işin tanımının “… Yaka Marketin tüm şubelerini içeren temizlik işlerini içermektedir. …” şeklinde ifade edildiği sözleşmenin yer aldığı, bahse konu sözleşmede sözleşme bedelinin KDV hariç 3.750.000,00 TL olarak ifade edildiği,

Ayrıca, sunulan belgeler arasında 01.08.2023 tarihinde ESC 2 İns. Kay. Des. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile anılan istekli arasında imzalanan işin tanımının “… Green Group ve Marketin tüm şubelerini içeren temizlik işlerinde çalışan personelleri ESC 2 İnsan Kaynakları tarafından bulunacak olmasını içermektedir. …” şeklinde ifade edildiği alt yüklenici sözleşmesinin, iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin ve bahse konu işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan edilen sözleşmenin idarenin talebi üzerine idareye sunulduğu, ancak bahse konu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye sunulan belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla Green Group Kim. ve Tar. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 1’inci fıkrasına uygun olarak iş deneyiminin tevsik edilmediği anlaşıldığından; anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, fiyat dışı unsur puanlamasının ihaleye geçerli teklif sunan Balrıum Ener. San. Ltd. Şti., Polikay Atık Yön. Gaz. Müh. ve İnş. San. ve Helen Org. Eğit. Sağ. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ilgili birim fiyatlar dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve Green Group Kim. ve Tar. İth. İhr. Ltd. Şti.nin iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan ettiği sözleşmeye ait faturaların idarenin talebi üzerine sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Helen Org. Eğit. Sağ. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Polikay Atık Yön. Gaz Mh. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmayan kısımların ayrıştırılarak idare tarafından anılan isteklilerin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.