Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Mevzuata Ve İhale Dokümanında Yer Alan Standart Forma Uygun Olması

Karar No              : 2021/UH.I-838

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/55737 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı 9 Aylık, Şoför Dahil 12 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı 9 Aylık, Şoför Dahil 12 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları Seyahat Acenteliği Taş. Tur. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.03.2021 tarih ve 15978 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/572 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak doldurulmadığı, söz konusu belgenin ortaklık ve yönetim açısından son durumu göstermediği,

) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde “(1) (İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A.1’inci maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı 9 Aylık, Şoför dahil 12 adet Araç Kiralama hizmeti alımı işi

b) Miktarı ve türü:

1 Adet Binek Araç, 5 Adet Pick-Up, 1 Adet 17+1 Minibüs, 3 Adet 16+1 Minibüs, 1 Adet 14+1 Minibüs Ve 1 Adet 12+1 Minibüs Toplamda 12 Adet 9 Ay Süreli Özel Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” düzenlemesi yer almaktadır.

11.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikayete konu ihaleye 9 isteklinin teklif sunduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen yeterlik değerlendirmesi sonucunda 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında teklif bedeli sunan Asımoğulları Turizm Nakliye Taahhüt Gıda İnşaat Hayvancılık Otomotiv Medikal Tekstil Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının talep edildiği, söz konusu istekli tarafından sunulan açıklamanın idare tarafından uygun görülerek anılan istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif vermeye yetkili olduğunu tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde, ihale dokümanı içerisinde yer alan KİK030.0/H nolu standart forma uygun olarak düzenlenmiş olan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin sunulduğu, anılan belgenin SMMM tarafından onaylandığı, belge içeriğinde Cengiz Üneşi’nin %58,33 hisseye, Erol Üneşi’nin  %41,67 hisseye sahip olduğu, Cengiz Üneşi’nin şirket müdürü olduğunun belirtildiği, söz konusu bilgilerin teyidi için gerekli olan Ticaret Sicili Gazetelerinin Tarih ve sayılarına yer verildiği, ayrıca imza sirkülerinin de sunulduğu, anılan belge içeriğinde de şirket müdürünün Cengiz Üneşi olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında 15.02.2018 tarihli ve 9517 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesi sonucunda da, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgede yer alan bilgilerin tüzel kişiliğin ortaklık yapısının ve yönetimine ilişkin son durumunu gösterdiği anlaşılmıştır.

Yönetmeliğin 38 ve İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen ölçütler göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin mevzuata ve ihale dokümanında yer alan standart forma uygun olduğu, gerekli bilgilerin doldurulup SMMM tarafından onaylandığı, belge içerisindeki bilgilerin tüzel kişiliğin ortaklık/yönetimine ilişkin son durumu gösterdiğine ilişkin teyidinin yapılabildiği ve bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle