Karar No              : 2021/MK-393

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/74862 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları X. Grup İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/74862 ihale kayıt numaralı “İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları X. Grup İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Proje Müh. Mim. Müş. İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mustafa GÜNGÖR İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1182 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ufuk Proje Müh. Mim. Müş. İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti – Mustafa GÜNGÖR İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.08.2021 tarihli ve E:2021/1249, K:2021/1317 sayılı kararında “Uyuşmazlığa konu olayda, davacı iş ortaklığının pilot ortağı tarafından teklif dosyasında “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” başlıklı Standart Form-KİK033.0/Y belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış ise de; davacı iş ortaklığı tarafından teklif kapsamında Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, bu itibarla, incelenen ihalede, başvuru sahibi istekli tarafından, Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulmuş olmasına rağmen “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” standart formunun sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı, tamamlatılacak nitelikte bir bilgi eksikliği olduğu söz konusu bilgilerin teyidinin EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabileceği sonucuna varıldığından; davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, 20.06.2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde; “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK033.0/Y numaralı Tüzel Kişilerde Ortaklık bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge yürürlükten kaldırılmıştır.” düzenlemesine yer verildiği ve 14. maddede ise söz konusu 4. maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yürürlüğe gireceği yönünde düzenlemeye yer verildiği; işbu kararın verildiği tarihte anılan düzenleme henüz yürürlüğe girmemiş ise de; söz konusu belgenin Kamu İhale Kurumunca anılan genel düzenleme ile yürürlükten kaldırılmasından hareketle, davalı idare tarafından söz konusu belgenin ihalenin esasını etkileyecek nitelikte bir belge olmadığı hususunun kabul edildiği sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline” ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1182 sayılı kararının başvuru sahibinin 1’inci iddiası ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle