Karar No              : 2018/MK-425

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/363673 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı tarafından yapılan 2018/363673 ihale kayıt numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bag Savunma San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.10.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1812 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı CÇA Mimarlık Enj. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2018 tarih ve E:2018/2236, K:2018/2295 sayılı kararı kararında “Olayda, Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca 28.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018/363673 ihale kayıt numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” ihalesine istekli olarak katılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren davacının, Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen şirket ana sözleşmesinden, ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesinden bahisle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olsa da, ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, iş deneyim belgesi sunulmasına ve benzer iş tanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmediği, bu itibarla ihaleye konu mal tesliminde yer alan malın niteliği itibariyle özellik arz etmediği, ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler ile mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgelerin sunulduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret şirketlerinin ehliyetleri bakımından “ultra vires” ilkesini benimseyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırıldığından şirketlerin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanmaları ve borçları üstlenmeleri açısından herhangi bir engel kalmadığı, 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabileceklerin tanımının ihale konusu alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olarak belirtilmesinin ihale konusu alanda faaliyet göstermeyen şirketlerin teklif veremeyeceği şeklinde yorumlanmasının hem yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hem de 4721 sayılı Türk Medeni Kanuna aykırılık oluşturacağı gibi Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen eşitlik ve rekabet ilkelerinin sağlanmasını da engelleyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da faaliyette bulunabilecekleri, sırf ticaret sicilinde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı olarak faaliyette bulunabilecekleri sonucuna ulaşmanın Kanunun açık hükmüne aykırılık oluşturacağı, davacı tarafından ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler ile mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgelerin sunulduğu da dikkate alındığında davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.10.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1812 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle