BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Ödül: 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç fail/faillerinin yakalanabilmesine yönelik kolluk birimlerine bilgi verenlere veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilmesi uygun görülecek Tük Lirası cinsinden parayı,

b) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı emniyet işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından belirlenecek üyelerden oluşan komisyonu,

c) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yönelik kolluk birimlerine bilgi verenleri veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül Verilmesinde Esas Alınacak İlkeler

Ödül verilme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;

a) Suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,

b) Verilen bilginin, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,

c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması,

ç) Yardımcı olan tarafından verilen bilgilerin, (c) bendinde belirtilen kişiler tarafından daha önceden elde edilmemiş olması,

gerekir.

(2) Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ödüllendirme yapılamaz.

(3) Ödüllendirme için, bilgi verdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekir. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmaz.

(4) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Ödül miktarının belirlenmesi

MADDE 5 – (1) 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında verilebilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak Ödül Komisyonunca belirlenir ve ilan edilir.

(2) Ödül Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin Türk Lirasını geçemez. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilir.

(3) İkinci fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(4) Verilecek kesin ödül miktarına;

a) Verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine etkisi,

b) Suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel konumu,

c) Suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı,

ç) Engellenen terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı,

d) Ele geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü,

e) Ele geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya çıkarılmasına katkısı,

dikkate alınarak Ödül Komisyonunca karar verilir.

(5) Bir kişi, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.

(6) Verilebilecek azami ödül miktarının Ödül Komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemez. Bununla birlikte, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde yorumlanamaz. Bu durumda yardımcı olanlara bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde verilecek ödül miktarı Ödül Komisyonu tarafından belirlenir.

İlan

MADDE 6 – (1) Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ve internet/dijital ortamda yayımlanabilir. İlanların yayımlanması ve yayımdan kaldırılmasına yönelik işlemler Ödül Komisyonunca belirlenen usulle yerine getirilir.

(2) Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve/veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilir.

Ödeme şekli

MADDE 7 – (1) Ödeme şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir.

(2) Ödülün yardımcı olanın kendisine verilmesi esastır. Ancak, yardımcı olanın talebi halinde varsa kanuni temsilcisine ya da vekiline ödenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Komisyonu

Ödül Komisyonu

MADDE 8 – (1) Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenecek üç üye, Jandarma Genel Komutanlığından belirlenecek üç üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Onaylanan kararlar veya belirlenen ödül miktarlarına ilişkin dosyalar tekrar Ödül Komisyonu tarafından gündeme alınmaz.

(3) Ödül Komisyonunda alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Ödül Komisyonu; ödüle ilişkin talepleri, ilgili kolluk birimi tarafından hazırlanan dosya üzerinden inceler; ödül verilip verilmeyeceğine ve verilecek ise ödülün miktarına ilişkin karar verir.

(5) Ödül Komisyonunun sekretarya görevi merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, taşrada il emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenek

MADDE 9 – (1) Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilir.

Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği

MADDE 10 – (1) 3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre işlem tesis edilir.

Suç failinin yurt dışında yakalanması

MADDE 11 – (1) Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması/ele geçirilmesi halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, yakalanmaya/ele geçirilmeye esas bilginin yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden yakalandığı/ele geçirildiği ülkeden Türkiye’ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 31/8/2015 tarihli ve 29461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Ekle