Karar No              : 2016/UH.I-223

BAŞVURU SAHİBİ: Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ: Av.Tarık Demirel

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No: 24 TEKİRDAĞ

İçerik

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/90567İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.tarafından 05.01.2016 tarih ve 595 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/45 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından

“1- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2015 tarih ve 64560060-757.01-715 sayılı yazısında; Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği hizmet alım işi kapsamında 1 adet olan konteynır yıkama aracının yetersiz olduğu, halkımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda yaşamlarım idame ettirebilmeleri için 1 adet olan konteynır yıkama aracının 2 adete çıkartılarak verimin yükseltilmesi gerektiği,

2- Destek Hizmetleri Müdürlüğü programında olması ve Süleymanpaşa Belediyesi ilçe sınırlarında alt yapı çalışmalarının başlanmış olması sebebiyle pilot bölge olarak seçilen Hürriyet Mahallesinde tespiti yapılan bölgelere 100 adet 3.000 lt (3 m3)’lik beton soketli yer altı konteynır montajı yapılacak olması nedeniyle 2 adet robotlu otomatik yer altı çöp toplama konteynır aracının da açık ihale dosyasına eklenmesi,

3- 2016 yılında asgari ücrete yapılacak artış göz önüne alındığında personel giderlerinin yeniden hesaplanması ve yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği” ifadelerine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği, ancak idarenin ihaleyi iptal etme yetkisini keyfi olarak kullanılamayacağı, idarenin söz konusu iptal kararının hukuka aykırı olduğu, daha önce idare tarafından ihalenin iki kez Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmaya çalışıldığı fakat Kamu İhale Kurul kararı ile ihalenin uhdelerinde bırakıldığı aşamada ihalenin iptaline karar verildiği, diğer taraftan çöp yıkama konteynırının toplam teklifleri içindeki ağırlığının %1 seviyesinde dahi bulunmadığı, 40 araç çalıştırılacak bir işte 1 aracın sayısının artırılması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin mümkün olmadığı, 2016 yılında asgari ücrete yapılacak artış göz önüne alındığında personel giderlerinin yeniden hesaplanması ve yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği yönündeki gerekçenin ise fiyat farkı ile çözüleceği iddiasına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise aynı maddede “01.10.2015-30.09.2018 tarihleri arasında 36 ay (1095 gün) süre ile çöp toplama ve nakli hizmet alımı.” şeklinde yer verildiği, anılan Şartnamenin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün götürü bedel teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

17.08.2015 tarihinde yapılan ihaleye 13 isteklinin katıldığı, idare tarafından 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 36.162.789,85 TL olarak hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çınar Çevre İnş. Gıda Tar. Eğt. Sağ. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ceysan Hiz. İşlet. A.Ş. İş Ortaklığı ve başvuru sahibi Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, başvuru sahibi Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Çınar Çevre İnş. Gıda Tar. Eğt. Sağ. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ceysan Hiz. İşlet. A.Ş. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle reddedildiği ve 26.08.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Temay Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

26.08.2015 tarihli ihale komisyon kararının kendisine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibi Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüş olup söz konusu başvuru üzerine yapılan inceleme sonucu alınan 30.09.2015 tarihli ve 2015/UH.I-2610 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “idare tarafından önemli teklif bileşenleri açıkça belirtilmek ve aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere mevzuatta öngörülen açıklama sunma süresi tanınmak suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması” yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Bunu üzerine idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yenilenmiş ve 27.10.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına başvuru sahibi Trakyatem Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı yönündeki başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu alınan 09.12.2015 tarihli ve 2015/UH.I-3282 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “ihale üzerinde bırakılan Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması” yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu Kurul Kararı idarece uygulanmaksızın, 31.12.2015 tarihli karar ile “İhale komisyonunun kararı üzerine Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği işine ait bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2015 tarih ve 64560060-757.01-715 sayılı yazısında; Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği hizmet alım işi kapsamında 1 adet olan konteynır yıkama aracının yetersiz olduğu, halkımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 1 adet olan konteynır yıkama aracının 2 adete çıkartılarak verimin yükseltilmesi gerektiği belirtilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği Hizmet Alım İşi ihalesine 1 adet konteynır yıkama aracının ilave edilmesi istenmiştir. Aynı zamanda Müdürlüğümüz programında olması ve Süleymanpaşa Belediyesi ilçe sınırlarında alt yapı çalışmalarının başlanmış olması sebebiyle pilot bölge olarak seçilen Hürriyet Mahallesinde tespiti yapılan bölgelere 100 adet 3.000 lt (3 m³)’lik beton soketli yer altı konteynır montajı yapılacak olması nedeniyle 2 adet robotlu otomatik yer altı çöp toplama konteynır aracının da açık ihale dosyasına eklenmesi istenilmiştir.

     Yukarıda açıklanan nedenler ile 2016 yılında asgari ücrete yapılacak artış göz önüne alındığında personel giderlerinin yeniden hesaplanması ve yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği anlaşılmıştır. İhalenin miktar ve niteliğinin değişmesi nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden ihale iptal edilmiştir.” gerekçelerine yer verilerek bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 …

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede idarece ilk olarak 16.07.2015 tarihinde ilana çıkılan, 17.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği” ihalesinin onayının ihtiyaç listesi ve yaklaşık maliyet oluşturulmak suretiyle 29.06.2015 tarihinde alındığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinde araç ve makine listesinde 40 adet araca yer verildiği görülmüştür.

İdarenin ihalenin iptali kararı incelendiğinde;

1) 1 adet olan konteynır yıkama aracının yetersiz olduğu, halkımızın hijyenik ve sağlıklı ortamda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 1 adet olan konteynır yıkama aracının 2 adete çıkartılarak verimin yükseltilmesi gerektiği,

2) Süleymanpaşa Belediyesi ilçe sınırlarında alt yapı çalışmalarının başlanmış olması sebebiyle pilot bölge olarak seçilen Hürriyet Mahallesinde tespiti yapılan bölgelere 100 adet 3.000 lt (3 m³)’lik beton soketli yer altı konteynır montajı yapılacak olması nedeniyle 2 adet robotlu otomatik yer altı çöp toplama konteynır aracının da açık ihale dosyasına eklenmesi,

3) 2016 yılında asgari ücrete yapılacak artış göz önüne alındığında personel giderlerinin yeniden hesaplanması ve yaklaşık maliyetin güncellenmesi,

gerekçelerine yer verildiği görülmüştür.

36 ay sürecek incelemeye konu ihalede idarenin ihtiyaç listesi hazırlanıp 1 adet olarak belirlenen konteynır yıkama aracının halkın hijyenik ve sağlıklı ortamda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 2 adede çıkarılması gerektiği yönündeki 1’inci iptal gerekçesi ile ilgili olarak yapılan incelemede söz konusu gerekçenin somut verilerden uzak sübjektif bir gerekçe olduğu düşünülmüş olup 47.011.626,81 TL olarak belirlenen ihalede konteynır yıkama aracının yaklaşık maliyetinin 366.323,00 TL olduğu ve söz konusu tutarın yaklaşık maliyetin yaklaşık 0,0078’ine tekabül ettiği ve yaklaşık maliyet içerisinde bu derece paya sahip bir gider kalemi için ihalenin iptal edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdarenin 2’nci iptal gerekçesinin henüz ortada bir proje olarak bulunan ve ne zaman gerçekleştirileceği belli olmayan bir hususa yönelik olduğu, Genel Temizlik, Çöp Toplama ve Nakli Süleymanpaşa Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Nakil, Kent Temizliği işinin ise kesintiye uğramaması gereken bir iş olduğu ve bu itibarla ne zaman gerçekleştirileceği belli olmayan bir husus için incelemeye konu ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı, kaldı ki söz konusu hususa ilişkin olarak idarece ayrı bir ihaleye çıkılabileceği sonucuna varılmıştır.

İdarenin 3’üncü iptal gerekçesinin asgari ücrete yapılacak artış göz önüne alındığında personel giderlerinin yeniden hesaplanması ve yaklaşık maliyetin güncellenmesi yönünde olmasına karşın İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkına ilişkin düzenlemeye yer verildiği ve asgari ücrete yapılacak artışın söz konusu düzenleme çerçevesinde değerlendirileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde idarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı düşünülmüştür. Kaldı ki incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak iptal kararından önce iki farklı komisyon kararı alınmış ve söz konusu iki kararda da ihale Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış fakat Kamu İhale Kurulunca alınan kararlarla ilk komisyon kararına ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi yönünde ikinci komisyon kararına ilişkin olarak ise Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. Aradan geçen yaklaşık 4 aylık sürecin sonunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin değiştiği gelinen aşamada Kamu İhale Kurulu kararının uygulanmayarak ihalenin aktarılan gerekçelerle iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde sayılan güvenirlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan madde hükmü ile ihalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunarak idarenin iptal işleminin yerinde olmadığı, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Yorum Ekle