Karar No              : 2017/MK-271

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/170631 İhale Kayıt Numaralı “Operatör, Şoför Ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü tarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2012/170631 İKN’li “Operatör, Şoför ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Tomurcuk Tem. Tur. İnş. Gıda Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 28.03.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 08.04.2013 tarihli ve 2013/UH.I-1668 sayılı kararda “Tomurcuk İnş. Tem. Turz. Gıda ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 29.01.2013-29.01.2014 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olduğundan idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçeleriyle ehliyet yönünden “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Tomurcuk Tem. Tur. İnş. Gıda Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından 22.05.2014 tarihli ve E:2013/823, K:2014/595 sayılı kararla “davanın reddine” karar verilmiş ve bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz incelemesi sonucunda ise, Danıştay 13. Dairesinin 05.04.2017 tarihli ve E:2014/4271, K:2017/914 sayılı kararı ile “…Aktarılan hükümlerden, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmasa da davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığından bahisle başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.05.2014 tarih ve E:2013/823, K:2014/595 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulunun 08.04.2013 tarihli ve 2013/UH.I-1668 sayılı kararının iptaline,       

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle