Teklif Zarfı İçerisinde İş Deneyim Belgesi Olarak EKAP Güncelleme Sayfası Sunulmuş Olması

Karar No              : 2021/UH.II-1242

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tarık Yaldız’ın 10.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.05.2021 tarih ve 23577 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/889 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1, 2 ve 11’inci kısımlarına ilişkin olarak;

4) İhalenin 1’inci kısmı için teklif zarfı içerisinde sunulmuş olan araç bilgileri formundaki araç modelinin Teknik Şartnamenin “Hizmet Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 1.A.f, 1.A.q ve 1.A.v bentlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, şöyleki;

29.03.2021 tarihinde ilan edilen ihalenin Teknik Şartnamesi’nin 13.04.2021 tarihinde zeyilname ile tekrar düzenlendiği, 1’inci kısım için 2019 Model araç talep edildiği, bu nedenle 1’inci kısım için 2019 Model araçta eleme nedeni olarak gösterilen 1.A.f, 1.A.q ve 1.A.v bentlerinin karşılanmaması gerekçesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak gösterilen bentlerin 2019 Model olan araçta yer almadığı, söz konusu verilerinin kasten ve bilerek tuzak şeklinde konulduğu, anılan başlık altında “x” bendine kadar maddeler halinde düzenlemenin yapıldığı ancak “x” bendindeki maddeden sonra tekrar “v” bendi açılarak “EURO NCAP testinden en az beş yıldız almış olmalıdır.” şeklinde düzenlemenin yapıldığı, Teknik Şartname’nin bu hali ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “ Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar. …” hükmü,

Teknik Şartname’nin “1.Hizmet Araçların Teknik Özellikleri” başlığı altında yer alan “A. Yakıt ve Şoför Hariç Sedan Binek Araç Özellikleri” alt başlığında “… f) Aracın şehir içi yakıt tüketimi en fazla 5lt / 100 km olacaktır. (Fabrika çıkış verilerine göre)

q) Teklif edilen araç yakıt kapasitesi en az 49 lt. olmalıdır

v) Lastik diş kalınlıkları yasal sınırlar altına düşen lastikler yüklenici tarafından yenilenecektir.

w)…

x)…

v) EURO NCAP testinden en az beş yıldız almış olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede öncelikle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin teklif zarfı içerisinde iş deneyim belgesi olarak EKAP güncelleme sayfasını sunması olduğu, başvuru sahibinin araçların teknik özelliklerini düzenleyen Teknik Şartname maddelerine yönelik olan iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu, 13.04.2021 tarihli zeyilnamede iddia konusu Teknik Şartname maddelerine ilişkin değişiklik yapılmadığı, şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin ihale dokümanının indirildiği tarih olan 29.03.2020 tarihi olduğu, bu tarihten itibaren 10 gün içinde en geç 08.04.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.05.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin teklif zarfı içerisinde iş deneyim belgesi olarak EKAP güncelleme sayfasını sunması olduğu, bunun dışında iddiasına konu ettiği teklifine konu araçların Teknik Şartname’ye uygun olmadığı yönünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından iddia bu yönüyle yerinde görülmemiştir.

Bununla birlikte yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden şikâyet başvurusunun ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde yapılacağı, ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için sürenin dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı anlaşılmakta olup söz konusu tespitler neticesinde ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 15.373,00 TL olarak yatırıldığı görülmekle birlikte ihalenin şikâyete konu kısımlarının yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 7.682,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 7.691,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle