Karar No              : 2020/MK-61

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/352012 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Ve Sokakların Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/352012 ihale kayıt numaralı “Cadde ve Sokakların Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, BKV Asfalt İnşaat Taahhüt Bilişim Taşımacılık Temizlik ve Yemek Üretimi Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 16.10.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1361 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Salman İnşaat Taahhüt Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10.01.2020 tarihli E:2019/2135, K:2020/38 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta davalı idare tarafından, dava konusu ihaleye yönelik hazırlanan Şartname düzenlemesinden, istekliler tarafından teklif kapsamında sunulması istenilen TSE belgelerinin “keşif içerisinde kullanılacak malzemeler”e ilişkin olması gerektiği anlaşılmakla birlikte, bu malzemelerin neler olduğunun açıkça belirtilmediği” ve ”aktarılan İdari Şartname maddesinde bir takım TSE belgelerinin belirtildiği görülmekte ise de anılan TSE belgelerinin keşif içerisindeki tüm malzemeleri kapsayıp kapsamadığının da anlaşılamadığı” gerekçesiyle davaya konu ihalenin iptaline karar verilmiş ise de; ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde 35 iş kaleminin yer aldığı, söz konusu iş kalemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış iş kalemleri ile idarece hazırlanmış özel iş kalemlerinden oluştuğu, ”ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri” başlıklı 7. maddesinde keşif içerisinde yer alan malzemelerin TSE belgeli ve TS436, EN 1340, TS 2824, EN 1338, TS 13686 ve TS 7941 standartlarına uygun olması gerektiğinin belirtildiği, ”Diğer hususlar” başlıklı 46. maddesinde ise ayrıntılı olarak belirtilen 27 kalem ürünün teknik şartnamede belirtilen özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti için keşif yapılacağının belirtildiği ve keşif içerisinde yer alacak malzemelerin neler olduğunun açık ve net olduğu görülmektedir. 4734 sayılı Kanun’a göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayrı ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, dava konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 46. Maddesinde teknik şartnamede ihale konusu işte alınacak ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerinin tespiti için keşif yapılacağının ifade edildiği, bu bakımdan ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerinin mutlaka ihale ilanı ile idari şartnamede düzenlenmesinin zorunlu olmadığı, ihale dokümanının bir bütün olduğu, teknik şartnamede teklifle birlikte sunulacağı belirtilmek şartıyla yeterlilik belgesi istenilebileceği veya yeterlilik kriteri getirilebileceği, davaya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamede ise parke taşı, bordürler, yağmur oluk taşları, kent mobilyaları için gerekli standartların açıkça düzenlendiği, devamında ise ihaleye konu işte kullanılacak bu ürünlerin yapımı ve montajının nasıl olacağının belirtildiği ve burada da ihale konusu işte kullanılacak ürünler için gerekli TSE belgelerinin ve standartların neler olduğunun açıklandığı, teknik şartname düzenlemesi içerisinde yer alan ürünlerin keşif için gerekli olan malzemeleri kapsadığı dikkate alındığında dava konusu ihalede yer alan şartname düzenlemesinden istekliler tarafından teklif kapsamında sunulması istenilen TSE belgelerinin “keşif içerisinde kullanılacak malzemeler”e ilişkin olması gerektiği anlaşılmakla birlikte, bu malzemelerin neler olduğunun açıkça belirtilmediği’‘ ve ”aktarılan İdari Şartname maddesinde birtakım TSE belgelerinin belirtildiği görülmekte ise de anılan TSE belgelerinin kesif içerisindeki tüm malzemeleri kapsayıp kapsamadığının da anlaşılamadığı” gerekçesiyle davaya konu ihalenin iptaline ilişkin Kamu İhale Kurul kararının ilgili kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1361 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle