Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartnamedeki Nitelikleri Taşımadığı İddiası – KİK Kararı

Karar No              : 2021/UH.II-579

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/541002 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sıemens Healthcare Sağ. A.Ş.nin 14.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2020 tarih ve 59658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2187 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1)  İtirazen şikayete konu ihalenin 2. kısmında (İmmunosay Grubu) ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağ. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu Abbott marka Architect i1000SR isimli cihazın Teknik Şartname’nin “Cihazlarda ve Kitlerde Aranacak Teknik Özellikler” başlığı altındaki 2.2.5’inci maddesinde yer verilen “Cihazlar acil çalışmaya uygun olmalı rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan acil örnek girişi yapılabilmelidir.” düzenlemesine uygun olmadığı, şöyle ki,

Anılan istekli tarafından teklif edilen cihazın 13 adet ve her birine 5 numune yüklenebilen rack yükleme kanalı bulunduğu, bu kanallardan bir kısmının “acil yükleme kısmı” adı altında tanımlanabildiği, ancak cihazın daha öncesinde içerisine yüklenen hastalara ait numuneleri çalışırken kullanıcının acil yükleme kısımları olarak tanımlanmış bölümlere yükleme yapması durumunda cihazın rutin numunelerin pipetlemesini bitirmeden “acil” statüsündeki hasta numunesini pipetlemeye geçmediği ve çalışma bölmesindeki numunelerin tamamının pipetlemesi bittikten sonra acil olarak tanımlanan bölmeye yüklenen numuneyi işleme aldığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından teklif edilen söz konusu cihazın acil çalışmaya uygun olmadığı, anılan durumun tespit edilebilmesi için konusunda uzman bilirkişilerden görüş alınması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.…”  hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 10 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı

2 IMMUNOASSAY GRUBU TESTLER 178.325.001,00 Puan…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İhaledeki kısım sayısı 10’dur. Yükleniciler teklif verecekleri kısımdaki ihtiyaç miktarının tamamına teklif vereceklerdir. İhtiyaç miktarından faklı olarak verilecek teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Kurulacak cihazların marka, model, tip, hız v.b. özelliklerini ve şartnameye uygunluklarını maddeler halinde Türkçe olarak gösteren, firma yetkilisince imzalı belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Sağlık Bakanlığının 2019/19 Sayılı Genelge 1.15 Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır. İstekliler teklif ettikleri cihaz ve/veya kitler için mevzuat gereği zorunlu olan T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kaydına dair belgeleri talep edilmesi halinde ihale komisyonuna sunacaklardır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İmmunassay Grubu” başlıklı bölümünde “…2.2. Cihazlarda ve Kitlerde Aranacak Teknik Özellikler:

2.2.5.Cihazlar acil çalışmaya uygun olmalı rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan acil örnek girişi yapılabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihaleye 31 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin itirazen şikayete konu 2’nci kısmının Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağ. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Sıemens Healthcare Sağ. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağ. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında teklif edilen cihazlara ilişkin cihazların marka, model, hız v.b. özelliklerini belirten kataloglar ve belgeler ile anılan cihazların şartnameye uygunluklarını maddeler halinde ifade eden Teknik Şartname’ye uygunluk belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından kesinleşen ihale kararına karşı idareye yapılan şikayet başvurusunda, ihalenin 2’nci kısmının üzerinde bırakıldığı istekli tarafından teklif edilen Abbott marka Architect i1000SR isimli cihazın Teknik Şartname’nin “Cihazlarda ve Kitlerde Aranacak Teknik Özellikler” başlığı altındaki 2.2.5’inci maddesinde yer verilen “2.2.5 Cihazlar acil çalışmaya uygun olmalı rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan acil örnek girişi yapılabilmelidir.” düzenlemesini karşılamadığının iddia edildiği,

Söz konusu itiraz üzerine idarece 14.12.2020 tarihli ve 36198255 sayılı yazı ile “…ihale kararına istekli firma tarafından yapılan itiraza ilişkin ilgi kayıtlı dilekçe örneği ve ekleri ile itiraz edilen konu hakkındaki belgeler yazı ekinde sunulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi için raportör olarak …görevlendirilmiştir “ ifadelerine yer verildiği,

Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağ. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ye 16.12.2020 tarihli ve “demonstrasyon” konulu yazı yazılarak “Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı işi ihalesinde İMMUNOASSAY GRUBU TESTLER için vermiş olduğunuz teklife ve kesinleşe ihale kararına yapılan itiraza ilişkin olarak 18.12.2020 tarihi saat 10:00 da  Ankara EAH’nde cihazınız ile birlikte demonstrasyon yapmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği,

Söz konusu itirazların ihale komisyonunun üç uzman üyesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde “Teknik değerlendirme raporu” adlı belgenin düzenlendiği, anılan belgede “İtiraza konu olan 2.2.5. düzenlemesinde hangi yöntem ile yapıldığına bakılmaksızın teklif edilecek cihazların acil örnek girişi yapıldığında sisteme müdahale edilmeden acil ve rutin testleri çalışabilmesi amaçlanmıştır. Kesinleşen ihale kararına yapılan itiraza istinaden Teknik Şartname’de itiraza konu olan hususların değerlendirilmesi için hizmet alımı kapsamında cihazın aktif olarak kullanıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Laboratuvarında yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede Makromed Tıbbi Teknik Makine ve Sağlık Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi firmasının teklif etmiş olduğu Architect İ1000sr marka cihazın acil çalışmaya uygun olduğu rutin çalışma devam ederken sistemin durdurulmadan acil örnek girişinin yapılmasıyla birlikte cihazın bu testleri çalıştığı, sisteme herhangi bir müdahale olmadan sistemin çalışmaya devam ettiği görülmüştür.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak 28.01.2021tarihli ve E.16496 sayılı Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş olup, Kurumun 41212 sayılı görüş yazısı 02.03.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmış ve yazı içeriğinde, Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağ. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 2. kısmına (İmmunosay Grubu) ilişkin teklif edilen “Abbott marka Architect i1000SR” isimli cihazın Teknik Şartname’nin “Cihazlarda ve Kitlerde Aranacak Teknik Özellikler” başlığı altındaki 2.2.5’inci maddesinde yer verilen “Cihazlar acil çalışmaya uygun olmalı rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan acil örnek girişi yapılabilmelidir.” düzenlemesini karşıladığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen Architect İ1000sr marka cihazın Teknik Şartname’nin “Cihazlarda ve Kitlerde Aranacak Teknik Özellikler” başlığı altındaki 2.2.5’inci maddesinde yer verilen “Cihazlar acil çalışmaya uygun olmalı rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan acil örnek girişi yapılabilmelidir.” düzenlemesini karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle