5. Hukuk Dairesi         2019/3058 E.  ,  2019/15285 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davaların kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Asıl ve birleştirilen dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma ilamı uyarınca asıl ve birleşen davalarda ecrimisil isteminin reddine, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebinin ise kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava konusu … Mahallesi 116899 ada 75 parsel (eski 75 parsel) sayılı taşınmaz yapılan bilirkişi incelemesi ve alınan rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki,

1-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün parsel sorgu sisteminde yapılan gözlem ve bozma ilamı sonrası dosyaya ibraz edilen belediye yazılarından; dava konusu taşınmazın belediye hizmetinden yararlanmadığı ve etrafının meskun olmadığı anlaşıldığından dava konusu taşınmaz arazi vasfındadır.

Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak ve taşınmazın konumu ile bilirkişi raporunda belirlenen özelliklerine göre Kamulaştırma Kanununun 11/1-i maddesi uyarınca gelir metoduna göre tespit edilen metrekare birim fiyatına gerekirse objektif değer arttırıcı unsur ilave edilmek suretiyle değer biçilmesi için, Kamulaştırma Kanununun 15. ve Yönetmeliğin 8. maddelerine uygun şekilde oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, taşınmazı arsa olarak değerlendiren geçersiz rapora göre hüküm kurulması,

2-Taşınmaza davalı idare tarafından haksız olarak fiilen el atıldığı anlaşılmakla; dava tarihinden geriye doğru taşınmazlara yıllık ekilebilecek ürünler belirlendikten sonra tespit edilecek dekara net gelirine göre ve talep edilen her dönem için ayrı ayrı hesap yapılmak suretiyle ecrimisil bedelinin tespiti gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile ecrimisil talebinin reddine karar verilmesi,

3-Dava konusu taşınmazın 1.928,54 m²’lik kısmına fiilen hangi tarihte (ay, gün ve yıl olarak) el atıldığı taraflardan sorularak, el atma tarihine ilişkin tüm belgeler (yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul tutanakları vs) getirtilip, el atma tarihinin 04.11.1983 tarihinden önce olduğunun tespiti halinde, maktu harç ve vekalet, sonra olduğunun belirlenmesi halinde ise nisbi harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 02/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle