İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 04.04.2024

Karar No : 2024/UH.I-543

BAŞVURU SAHİBİ:

Çözüm Kurumsal Dan. Sos. Hiz. Bilg. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/108925 İhale Kayıt Numaralı “2500000 Öğün Malzemeli Hazır Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından

11.03.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2500000 Öğün Malzemeli Hazır

Yemek” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Kurumsal Dan. Sos. Hiz. Bilg. İnş. Tem. San. ve Tic.

Ltd. Şti.nin 05.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.03.2024 tarihli

yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.03.2024 tarih ve 138249 sayı ile Kurum

kayıtlarına alınan 21.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/402 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde a2

katsayısının “0” olarak düzenlendiği, ihale dokümanına göre hizmetin konusu ve kapsamının 6 fakültede malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerin sunumu olduğu, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet dikkate alındığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığı, başvuruya konu hizmet işi kapsamında çalıştırılması öngörülen personele ilişkin bilgilere birim fiyat teklif cetvelinde yer verildiği, Teknik Şartname’nin 27’nci maddesinde söz konusu personelin tam zamanlı olarak çalıştırılacağının belirtildiği, kısmi zamanlı çalışacak personele ilişkin düzenleme yapılmamakla birlikte ihale konusu iş kapsamında işin yerine getirilebilmesi için kısmi zamanlı personel (şoför vs.) çalıştırılmasının da gerektiği, şoförlerin maliyetinin yüklenici tarafından karşılanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, istihdam edilecek şoförün kısmi zamanlı personel olarak çalıştırılması gerektiği, Teknik Şartname’nin 44’üncü maddesinde sürücüler için istenilen bilgilerin yer aldığı, dolayısıyla kısmi zamanlı personel çalıştırılacağı sonucunun çıkarılacağı, bu doğrultuda a2 katsayısının belirlenmesi gerektiği, idarenin a2 katsayısını “0” belirleyerek mevzuata aykırı düzenleme yaptığı; ihale dokümanında talep edilen 10 yaşında panelvan tipi araca ilave en az 5 adet araç daha gerekeceğinden toplamda 6 araç ve 6 şoför çalıştırılacağı sonucunun çıktığı, fiyat farkı tablosunda b1 (akaryakıtın ağırlık oranı) katsayısını “0” yerine “0,03”olarak belirlediği, b1 akaryakıt katsayısının belirlenmesi halinde a2 katsayısının (haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı) da belirlenmek zorunda olduğu, zira bu iki katsayının taşımalı yemek hizmetinde kullanılacak araç ve şoförlere (kısmi zamanlı çalışan statüsünde) ilişkin katsayılar olduğu, bu kapsamda çalıştırılacak personel için fiyat farkı formülünde (a2) katsayısının da belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddelerinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarının personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımını ifade ettiği ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

Bahse konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde 164 personel çalıştırılacağı ve bu personele ilişkin ücret gruplarının belirlendiği, fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemesinde a1 kat sayısının belirlendiği ve buradan hareketle sunulacak hizmet işi kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağı, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen “Asgari Personel İhtiyaç Tablosu”nda yer alan Temizlik/Servis (120 kişi) personelinin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirmeyeceği anlaşılmış; söz konusu personel giderlerine teklif fiyatına dahil olan giderler arasında yer verildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderlerine ilişkin ayrı satır açılmadığı görülmüştür.

İhale dokümanından tam zamanlı çalışan personele ek olarak işin yerine getirilmesi için sürekli iş yerinde bulunma zorunluluğu olmayan, işlerin gerektirdiği şekilde ve yeterli zaman kadar iş yerinde bulunmak suretiyle hizmet verebilecek personel (Temizlik/Servis personeli, şoför vs.) bulunacağı, bu kapsamda yer alan söz konusu 120 Temizlik/Servis personelinin sayısı ve niteliğine ilişkin belirleme yapıldığı, şoför vs. için personel sayısına ilişkin belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler olduğu, alım konusu hizmet işi kapsamında çalıştırılması öngörülen personele ilişkin bilgilere ihale dokümanında yer verildiği, İdari Şartname’nin fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemesinde a1 kat sayısının belirlenmesinden sunulacak hizmet işi kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 27’nci maddesinde yer alan “Temizlik/Servis personelleri yalnızca yemek saatinde hizmet yerinde bulunması yeterlidir.” düzenlemesinden ise 120Temizlik/Servis personelinin tam zamanlı olarak çalıştırılmayacağı anlaşılmıştır, İhale konusuiş kapsamında tam zamanlı çalıştırılmayacak personel istihdamı bulunması durumunda fiyatfarkına ilişkin doküman düzenlemesinde a2 katsayısının belirlenmesi gerektiği, mevcutdüzenlemedeki tam zamanlı çalışan personele ek olarak işin yerine getirilmesi için sürekli işyerinde bulunma zorunluluğu olmayan, işlerin gerektirdiği şekilde iş yerinde bulunmaksuretiyle çalıştırılacak 120 kişi temizlik/servis personelinin tam zamanlı çalıştırılmayacağıhususu göz önünde bulundurulduğunda, işçilik fiyat farkı için a2 katsayısına yerverilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi