T.C. Kimlik Numarasının Tevsik Edilememesi İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir

Karar No              : 2021/MK-13

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan 2020/453674 ihale kayıt numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Mehmet Akif Doğan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1844 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Gülişte İnş. Tarım Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.12.2020 tarih ve E:2020/2144, K:2020/2125 sayılı kararı ile “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesi uyarınca tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif kapsamında sunması gerektiği, davacı şirket tarafından teklifi kapsamında 30.06.2020 tarihli ve 10108 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin beyan edildiği ve şirketin tek ortağının bulunduğu (Zahit DURSUN %100 oranında ortak) bilgisinin yer aldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu bilgilerin teyit edildiği, söz konusu gazetede Zahit DURSUN’un T.C. kimlik numarası bilgisine ulaşılamadığı, söz konusu kişiye ait T.C. kimlik numarasının imza sirkülerinde gösterildiği, sunulan söz konusu belgelerin aday ve isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler arasında sayıldığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu hususların aykırılığını gösteren bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacı şirket tarafından esasen yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle davacı şirketin ortağı Zahit DURSUN’un T.C. kimlik numarası tevsik edilememişse de, bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulunun 11.11.2020 tarih ve 2020/UY.I-1844 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır….” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

nayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1844 sayılı kararının A kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin Gülişte İnş. Tarım Müh. Müş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye yönelik iddiası bakımından 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle