T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmamasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olması

Karar No              : 2021/MK-136

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/405584 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Hbys” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2020/405584 İhale Kayıt Numaralı ”36 Aylık HBYS” ihalesine istekli olarak katılan Kardelen Bilgis. İnş. Rek. Orm. Ürün. Teks. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2159 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Arnil-Net Bilgisayar İletişim Hiz. Yaz. San ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 04.03.2021 tarihli ve E:2021/64, K:2021/420 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;, ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından idareye sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Mustafa Serkan Arısoy, 402……44, 20000,00/40000,00” ve “Muhammet Volkan Arısoy, 402……70, 20000,00/40000,00” seklinde, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mustafa Serkan Arısoy, 402……44, Müdür/Müdürler Kurulu Başkanı, Muhammet Volkan Arısoy, 402……70, Müdür’” seklinde, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “16.06.2017, 9349, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü” seklinde beyanların yer aldığı, ekinde 16.06.2017 tarih ve 9349 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, söz konusu gazetede Mustafa Serkan Arısoy’a ait T.C. kimlik numarası yer almakla birlikte Muhammet Volkan Arısoy’a ait T.C. kimlik numarası bilgisine ve ortaklık oranlarına yer verilmediği görülmektedir.

Bakılan davada, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve uyuşmazlık konusu olay birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle davacı şirketin ortağı Muhammet Volkan Arısoy’un T.C. kimlik numarası ile yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilen ortaklık oranları tevsik edilememişse de, bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin 30.12.2020 tarih ve 2020/UH.I-2159 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının başvuru sahibinin 3. iddiasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2159 sayılı kararının üçüncü iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece davacının T.C. kimlik numarasına ve ortaklık oranlarına ilişkin eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle