Süresinden Sonra İdareye Başvuru Yapılmış Olması

Karar No              : 2021/UH.IV-1176

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/4375 İhale Kayıt Numaralı “İzmit Bölgesi Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit Bölgesi Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.06.2021 tarih ve 27450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 Başvuruya ilişkin olarak 2021/1031 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan giderlerin teşviki amacıyla işyeri hekimliği için sorgu ekinde sunulan fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2’nci maddesine aykırı olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan aylık net hizmet ücretlerini gösterir asgari ücret tarifesinin gözetilmeden asgari 105.754,11 TL tutar altında fiyat teklifi sunularak açıklama yapıldığı,

2) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sunmuş olduğu fiyat teklifi ekinde iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği için satış tutarı tespit tutanağı (Ek-0.6) düzenlenmesi gerektiği, bahse konu satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda sunmuş olduğu faturaların çok tehlikeli sınıfta olan hizmetleri kapsamayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği hizmetleri olduğu,

3) İdarelerin genel olarak sözleşme damga vergisi, karar pulu ve KİK paylarını önemli teklif bileşeni olarak belirlemeden aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı ve isteklilerin ise açıklamalarında kanuni bir zorunluluk olan bu giderleri karşılayacak bir kar marjını içermediği, idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri tutarının en az 16.474.766,31 TL olması gerektiği, bu tutardan yüksek hesaplanan önemli teklif bileşeni olduğu takdirde, isteklinin hem vergisel avantaj sağlayacağı hem de sunmuş olacağı teklif fiyatını aşacağı, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı,

4) Araç kiralamalarına yönelik sunulan satış tutarı tespit tutanaklarında ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının %80 ve üzerinde tutmak için ihale konusu işin takvim günü esas olarak (21 ay / 640 gün) maliyetlendirildiği düşünüldüğünde bahse konu satış tutarı tespit tutanaklarında satış tutarı tespit tutanağı “yurtiçi satışlar (varsa yurtdışı satışlar) hesabında kayıtlı olan” bölümünde, fatura toplam tutarları tutsa bile, toplam miktar kısmına aylık fatura bedelleri (30 gün veya 1 ay) yerine ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının %80 ve üzerinde tutmak için ters orantılı şekilde daha aşağı günler yazılarak avantaj sağlanmaya çalışıldığı,

5) KDV’siz litre birim fiyatının %90’ına tekabül gelecek şekilde EPDK tarafından ilan edilen fiyata sahip bayilikten alınan %10’luk iskonto veya ilan edilen tutarın %90’ına denk gelecek fiyat teklifi bulunmadan yeni bir akaryakıt girdisi litre fiyatı belirlenerek açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,

6) Araç takip sistemlerine ilişkin olarak uydu bağlantısı için gerekli olan SİM kart ve aylık tarife bedellerine yer verilmediği,

7) Amortisman yöntemlerinin belirlenmediği ya da belirlenen amortisman yöntemi ile amortisman giderlerinin tevsiki için sunulan belgelerin ve amortisman hesabının doğru olmadığı,

8) Yakıt sarfiyatı hesabının gerçeği yansıtmadığı,

9) İş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği hizmetlerine ilişkin olarak Denetim Ortak Sağlık İş Güvenliği Özel Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olmadığı,

10) Zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortasının özellikle çekici araçları için gerçek piyasa fiyatları üzerinden açıklanamayacağı, sigorta poliçelerinin mevzuata uygun düzenlenmediği,

11) Sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine aykırı bir şekilde hazırlandığı, fiyat tekliflerinde teklif veren firma ve meslek mensubunun imzalarının bulunmadığı, ilgisine göre (Ek-0.5), (Ek-O.6) ve (Ek-0.7) formlarının yanlış düzenlendiği,

12) Sözleşme giderleri kapsamında teklif bedeli üzerinden hesaplanan ve ödenmesi zorunlu olan sözleşme damga vergisi, karar pulu ve KİK payına ilişkin giderlerin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 Anılan Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü yer almaktadır.

           19.03.2021 tarihli 1’inci ihale komisyonu kararı ile ihale başvuru sahibi Baştürk Organizasyon Turizm İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Erçak Temizlik Hizmet Nakliyat İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı Mcy Orman Ürünleri Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.-Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Çalık İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının ise uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. Çalık İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.nin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine 07.05.2021 tarihli ve 2021/UH.I-967 sayılı Kurul kararı ile Çalık İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, anılan karar üzerine idarece 21.05.2021 tarihli 2’nci ihale komisyonu kararı ile söz konusu ihalenin Çalık İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Baştürk Organizasyon Turizm İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Erçak Temizlik Hizmet Nakliyat İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

           Sonuç olarak Çalık İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasına ve teklifine ilişkin ihale komisyonunun değerlendirmelerinin 1’inci ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Baştürk Organizasyon Turizm İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Erçak Temizlik Hizmet Nakliyat İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına bildirildiği, bu çerçevede şikâyete konu hususun 1’inci ihale komisyonu kararının bildirildiği kesinleşen ihale karar yazısının tebliği ile 19.03.2021 tarihinde başvuru sahibince öğrenildiği, buna göre anılan kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 19.03.2021 tarihinin şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olduğu, 19.03.2021 tarihli kesinleşen ihale kararında “Bu kararın bildiriminden itibaren on gün içinde idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” şeklinde başvuru merci ve süresinin doğru bir şekilde belirtildiği, ancak başvuru sahibinin ilgili kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içinde 29.03.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 26.05.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla idareye yapılan şikayet başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

           Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle