Sunulan Belgelerde İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliklerinin Bulunması Halinde Bu Eksikliklerin İdarelerce Tamamlatılabileceği

Karar No              : 2021/MK-92

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/194544 İhale Kayıt Numaralı “Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/194544 ihale kayıt numaralı “Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Everest Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1565 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Antsu Müh. Mim. İnş. Eml. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Pro. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 20.01.2021 tarihli ve E:2020/1875, K:2021/40 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı olan Derinsu Proje İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun imza sirküleri kısmında yer alan ve Ankara 54. Noterliği tarafından düzenlenen 05/02/2010 tarih ve 06633 yevmiye sayılı imza sirküleri belgesinde şirket ortaklarından Muhittin İpek’in T.C. kimlik numarasının yer aldığının, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” kısmında yer alan ve şirket ortaklarından Ferda Eyüboğlu adına DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen İş Deneyim belgesinde Ferda Eyüboğlu’nun T.C. kimlik numarasının yer aldığının görüldüğü, kaldı ki şirketin ortaklık durumu ve ortaklara ilişkin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numaraları gibi bilgilerin http//www.ticaretsicil.gov.tr wep adresi üzerinden temin ve teyit edilebileceği, bu durumda bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, dolaysıyla resmi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilecek bu belgelerin ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli belge olarak kabulünün gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketler tarafından sunulan belgelerden T.C. kimlik numaralarının temin edilebildiği, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği, kaldı ki Kamu İhale Tebliği’nin 10/A.1 maddesinde 30/09/2020 tarihinde yapılan değişiklik ile artık teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilmemesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağının hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulduğunda, T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi nedeniyle davacı şirketlerce oluşturulan şirket ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan belgelerin teklif vermeye yetkili olduğu son durumu gösterir nitelikte belge olmadığından bahisle davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1565 sayılı kararının B bölümünün Antsu Müh. Mim. İnş. Eml. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Pro. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle