Karar No              : 2021/UH.I-1796

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/426616 İhale Kayıt Numaralı “Kaş İlçe Mem 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Temel Eğitim Öğrencilerine Malzeme Dahil Hazır Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ve Yemek Sonrası Hizmetleri Alımı İşi 179 Gün, Günlük 3243 Öğrencilik Toplam 580497 Adet” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kaş İlçe Mem 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Temel Eğitim Öğrencilerine Malzeme Dahil Hazır Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ve Yemek Sonrası Hizmetleri Alımı İşi 179 Gün, Günlük 3243 Öğrencilik Toplam 580497 Adet” ihalesine ilişkin olarak Şeker Temizlik Kurumsal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1431 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sözleşme Tasarısı’nın 12, 19 ve 20’nci madde düzenlemelerinin Tip Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddelerine ilişkin dip notunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği, mevcut düzenlemelerdeki tutarsızlıkların ve belirsizliklerin tereddüt yarattığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi:

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” açıklaması yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan  Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil)………………………’de21  ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:…………….. 22

12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.” hükmü yer almakta olup 21 numaralı dipnotta “İdarenin bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı gereği ödeme yapmaya yetkili kılınmış, ödeme saymanlığı veya bu nitelikteki yetkili bir yer belirtilecektir.” ve 22 numaralı dipnotta “Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat / götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre İdarece belirlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1.29 ………………..” hükmü yer almakta olup, 29 numaralı dipnotta “İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülecek kayıt ve tutanaklar işin niteliğine göre Genel Şartnamedeki usul ve esaslar çerçevesinde burada düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kısmi kabul” başlıklı 45’inci maddesinde “İşin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Kaş İlçe MEM 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Temel Eğitim Öğrencilerine Malzeme Dahil Hazır Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ve Yemek Sonrası Hizmetleri Alımı İşi “179 Gün, Günlük 3243 Öğrencilik Toplam 580497 Adet “

b) Miktarı ve türü:

Kaş İlçe MEM 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Temel Eğitim Öğrencilerine Malzeme Dahil Hazır Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ve Yemek Sonrası Hizmetleri Alımı İşi “179 Gün, Günlük 3243 Öğrencilik Toplam 580.497 Adet “

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: KAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR 07580 – KAŞ / ANTALYA

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İhale konusu işe ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Antalya İli Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Yükleniciye yapılacak ödemeler taşıma merkezi okul müdürlükleri tarafından Taşımalı Öğrenci Modülü üzerinden girilen puantajlara ve muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip hakediş raporu düzenlenecek, yüklenici tarafından düzenlenen faturalar sisteme girilecektir. Ödemeler Bakanlık tarafından ödenek gönderilmesine müteakip 10 iş günü içerisinde yapılacaktır. Bütçe Kanunu hükümlerine göre Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, yüklenici aynen uyacak, Bakanlık tarafından ödeneklerin gönderilmesi ile ilgili yaşanabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacak, yükleniciler gecikmeden dolayı herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Aylık ödemeler ait olduğu yılın bütçesinden yüklenicinin keseceği fatura,  Kontrol Teşkilatınca düzenlenecek hakediş belgeleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce tanzim edilecek belgeler karşılığında varsa cezaları düşüldükten sonra kalan bakiyesi üzerinden yapılacaktır.

Ödeme esnasında yüklenici;

1-Fatura,

2- Tarım İl Müdürlüğünden alınmış gıda muayene ve analiz raporu,

3- SGK prim borcu ve Vergi borcu olmadığına dair belgelerini idareye teslim edecektir.

12.1.1. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.” düzenlemesi,

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Taşıma merkezi okul müdürlükleri tarafından öğrencilerin günlük devam-devamsızlık durumuna göre tutulan yemek puantaj cetveli, günlük teslim edilen yemek numune tutanağı ve yemek numunesinin muhafaza edildiğine dair tutanak.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1.30  

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ………………… adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren ………. işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.31

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren ……..32 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.33” açıklaması bulunmakta olup, 30 numaralı dipnotta “(1) İhale konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülüyorsa, bu maddede kısmi kabul yapılacağı yazılacak ve işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanacağı da belirtilecektir. (2) İhale konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmüyorsa “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.” yazılacaktır.” açıklaması 31 numaralı dipnotta “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” açıklaması; 32 numaralı dipnotta “Kabul süresinin, işin kabule elverişli şekilde idarece teslim alınmasından itibaren kaç iş günü olacağı burada belirtilecektir.” açıklaması 33 numaralı dipnotta “Eğer alınan hizmet ile ilgili bir garanti süresi öngörülüyorsa, işin kabulüne ilişkin özel düzenlemeler madde metnine eklenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “Madde 20 – Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

20.1. Kısmi kabuller aylık Bakanlığın modülü açması ile yapılarak ödemeler gelen ödenek doğrultusunda yapılacaktır.

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Kaş İlçe MEM’e Bağlı Taşıma Merkezi Okullar adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale konusu işin 2021-2022 öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamındaki temel eğitim öğrencilerine malzeme dahil hazır sıcak öğle yemeği verilmesi ve yemek sonrası hizmetleri alımı olduğu, 179 gün olmak üzere günlük 3243 öğrencilik toplam 580497 adet yemek alımından oluştuğu, ihalede 14 adet ihale dokümanı indirildiği, 26.08.2021 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, ihalenin Özmeğri Gıd. Tem. Hizm Mad. Orm. Ür. Tar. İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihaleye katılan diğer istekli Doğan Srt Sos.l Hiz. Tem. Hizm. ve Ürün. Gıda Mad. Yem. Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ise teklif dosyası kapsamında sunulması gereken yeterlik belgelerinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, yukarıda yer verilen ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde ödeme işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verildikten sonra 12.1.1’inci maddesinde hakediş raporunun, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağının düzenlendiği anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin Tip Sözleşme Tasarısı’nda yer alan ilgili maddeye ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesine aykırılık teşkil etmediği

Aynı şekilde ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın bahse konu iddiaya konu edilen “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19’uncu maddesinin de Tip Sözleşme Tasarısı’nda yer alan ilgili maddelere aykırı düzenlemeler içermediği tespit edildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden sözleşme konusu işin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağının sözleşmede öngörüldüğü durumlarda, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için kısmi kabul yapılabileceği ancak sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirilen yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet alımı işlerinden olması halinde ise kısmi kabule cevaz verilmediği anlaşılmaktadır. 

Başvuru konusu ihalenin, malzemeli yemek alımı ihalesi olduğu ve ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde kısmi kabullerin aylık olarak Bakanlığın modülü açması ile yapılarak ödemelerin gelen ödenek doğrultusunda yapılacağının düzenlendiği, kısmi kabul yapılacağına ilişkin bu düzenlemenin, yukarıda aktarılan süreklilik arz eden işlerde kısmi kabul yapılamayacağına yönelik mevzuat hükmüne aykırılık taşıdığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle