Karar No              : 2020/UH.II-789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak MVM Gıda İnşaat Turizm Petrol Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalede doküman satın alarak istekli olabilecek sıfatı kazandıkları ancak aşağıda özetlenen aykırılıklar nedeniyle ihaleye katılamadıkları;

g) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde yer alan ceza miktarları nispi olarak belirtilmişken Teknik Şartname’de matbu ceza miktarları belirlendiği, bu nedenle ihale dokümanı arasında çelişki bulunduğu,

4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik ölçütlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik ölçütlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici konular içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde ise ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı kuralı yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden ihale dokümanının gerek teklif hazırlanması gerekse sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak belgeler bütünü olduğu, bu belgelerde isteklilerin rekabet eşit muamele ilkelerine uygun biçimde ve sağlıklı teklif değerlendirmesini mümkün kılacak şekilde düzenleme yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı edinilmiş ancak ihale dokümanındaki aykırılık bulunması iddiasıyla teklif verilmemiş ve bu aykırılık iddiaları itirazen şikayet başvurusuna konu edilmiştir.

Aşağıda başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan her bir aykırılık konusu incelenmiştir.

g) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde yer alan ceza miktarları nispi olarak belirtilmişken Teknik Şartname’de matbu ceza miktarları belirlendiği, bu nedenle ihale dokümanı arasında çelişki bulunduğu hakkında;

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde “İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin Yüzde 1 tutarında ceza kesilecektir.” düzenlemesi; Teknik Şartname’nin “Cezai Müeyyideler” başlığında “Hizmetle ilgili herhangi bir kusur, kahvaltı ve yemeklerde kullanılacak malzemelerin kalitesinin bu şartnameye uygun olmadığı durumlarda ve şartname maddesinin herhangi birine uygunsuzluk halinde konu yüklenici firmaya yazılı olarak tutulmuş tutanak ile birlikte Hastane denetim elemanlarınca belirlenen sürede giderilmesi şartıyla yazılı olarak bildirilir. Buna rağmen herhangi bir aksaklığın meydana gelmesi halinde ilk önce 10.000 (onbin) TL, aynı aksaklığın devam etmesi halinde ise 16.000 (onaltıbin) TL ceza uygulanacaktır. Ayrıca yüklenici ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi gereğince yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getirmediği takdirde ve uygunsuzluk tespit edildiğinde, her türlü uygunsuzluk için devam ettiği sürece gün başına 10.000 (onbin) TL ceza kesilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Aktarılan düzenlemeler çerçevesinde sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkacak aykırılıklarda uygulanacak cezai şart düzenlemeleri arasında farklılık olduğu görülmekle birlikte sözleşme konusu edimi uygun biçimde ifa sorumluluğu olan basiretli bir hizmet sunucusunun bu sorumluluğunu yerine getirmeme olasılığı üzerinden teklif hazırlamayacağı, düzenlemeler arasındaki farklılığın sadece sözleşme uyuşmazlığı doğurma riskinin olduğu, kaldı ki matbu cezai şart düzenlemelerinin sözleşme bedelinin yüzde 1’inin altında olacağı, bu haliyle de düzenlemelerin teklif hazırlamayı ve ihaleye katılımı engelleyici yönü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle