Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 17.01.2024

Karar No : 2024/UH.I-95

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1348550 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Tanıtımı ve Kültürel Faaliyetlerin Yerinde

Bilgilendirmesi Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 29.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hizmet Tanıtımı ve Kültürel Faaliyetlerin Yerinde Bilgilendirmesi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 25.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2023 tarihinde tebliğ edilmiş yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.01.2024 tarih ve 125612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/28 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Sözleşme Tasarısı’nın 12.1.1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin Tip Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde yer alan hükme aykırılık taşıdığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Ancak mevzuattan kaldırılmış olan şikayete konu düzenlemeye idarece Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca, idarelerce yapılacak sözleşmelerde Tip Sözleşme hükümlerinin esas alınacağının düzenlendiği göz önünde bulundurulduğunda,

Başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesinde dokümana yönelik olarak ilgili Şartname maddesine itiraz edildiği ve başvuru konusu ihaledeki ilan tarihinin 30.11.2023 olduğundan hareketle, incelenen ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın iddia konusu edilen 12.1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan tip sözleşme tasarısının 12’inci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde yer alan hükme uygun olmadığı,

Bu itibarla da başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.