Sorgulama Yapılırken İsteklilerin Yapacakları Açıklamalara Esas Olacak Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Olarak Belirlenmesi Gerektiği

Karar No              : 2021/MK-47

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/268858 ihale kayıt numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Aktif Enerji Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1696 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Bozak Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.01.2021 tarih ve E:2020/2196, K:2021/79 sayılı kararında “…Dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 17. maddesinde, şartnamede belirtilen eklerin teknik şartnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunun belirtildiği, EK-1’de Çalışma Ortamı ve Büro Malzemeleri, Ek-2’de Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) şeklinde eklere yer verildiği, Ek-1 ve Ek-2’de 90’dan fazla alt kalem olduğu, idarece gönderilen yazıda “Ot, yabancı cisim çevre temizliği ile Genel Malzeme ve Giderler kalemlerine ilişkin” ibarelerine yer verilmek suretiyle tüm bu kalemlere ilişkin açıklama istenildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında birim fiyat teklif cetvelindeki tüm kalemlerin cetveldeki haliyle açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmekle birlikte, ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde bu kalemlerden bazılarının birçok alt bileşen barındırdığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin sağlıklı bir aşırı düşük teklif açıklaması yapmalarının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı, ihale dokümanındaki açıklama istenilen teklif bileşenleri ile ilgili düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, idare tarafından mevzuata uygun bir sorgulama gerçekleştirilmediği, sorgulama yapılırken isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen düzenlemelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda dava konusu kurul kararında davacı şirket tarafından iptali istenilen kısım yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1696 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmında yer alan Bozak En. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin 15 ve 16’ncı kısımlarında ihale konusu işin kapsamını oluşturan iş kalemlerinden teklifte önemli kabul edilen iş kalemleri ile bu iş kalemleri içerisinde yer alan ve açıklanması istenen giderlerin idarece belirlenmesi, belirlenen önemli teklif bileşenlerinin teklifi sınır değerin altında olan geçerli teklif sahibi tüm isteklilere bildirilerek, aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle